Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 251 ) \
zgnen tg'J gehouden werd, had in zga land mei zeer
goed gevolg de geestelijke en wereldlijke wetenschappen
onderwezen. Hg begaf zich op de uifnoodiging van
Charlemagne naar Frankrijk, en raadde dien vorst aan,
om in de voornaamste stedea en in de groote Abdijen
van zgn Rijk scholen op te regten. Charlemagne volg-
de dezen raad op, en hij schreef hier over eenen rond-
gaanden brief aan de Bisschoppen en aan de Abten;
om hen aan te manen, dergelgke nuttige gestichten op
te regten. Daar het onderwgs alléén niet genoeg is,
maar er ook boeken noodig zijn, die, om zoo te spre-
ken, de bewaarders der wetenschappen ziju, welke de-
zelve zgn toevertrouwd, nam de koning voorzorg om fe
beletten, dat deze openbare bron van geleerdheid niet
vervalscht werde door de onoplettendheid der afschrij-
vers, van welke men genoodzaakt was gebruik te ma-
ken , eer dat de boekdrukkunst was uitgevonden: hij be-
val door eene geregelde verordening, dat men lot het
overschrijven der boeken geene andere dan kundige er»
bedaagde personen moest gebruiken. De oefening in de
kennis van den Godsdienst hield zijne voornaamste op-
lettendheid bezig, hg deed met de grootstenaauwkeurig-
heid de geschrevene exemplaren van het Oude- eit
Nieuwe Testament nazien en verbeteren. Hij zorgde
ook, dat de gebeden, die den goddelijken Dienst betref-
fen , nagezien en verbeterd werden ; opdat er niets fnt
mogte gevonden worden, hetwelk der goddelgke Majesteit
niet waardig zoude zgn. Hij liet uit Home zangers ko-
men , die den Romeinschen zang in al zgne zuiverheid
aan de Franschen leefden : hij beval aan al de eersta
koorzangers van het Rgk om al hunne Antiphonaria
bij hen te brengen, om nagezien te worden, en om va-ï
hen de zangkunde te leeren. Om zelf een voorbeeld dec
letteroefening te geven, en om den naijver krachtigec
op te wekken, vormde hij binnen de muren van zijn
Paleis eene Leerschool, waar de jonge Prinsen zijne
kinderen , en de grooten van het Hof kwjmen om on-
derwezen te worden. De Monarch zelf gevTaard'jffe zich