Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 348 ) \
des te meer gevoelt mea zich gedrongen, om aan degene
te denken, die er door afgebeeld worden, en om dezel-
ve te vereeren. Men moet deze beelden groeten en ee-
ren; maar men moet hun geene goddelijke eerbewijzen,
die der goddelijke natuur alléén toekomt. Men zal deze
beelden bewierooken, en er licht voor ontsteken, zoo als
men gewoon is te doen ten opzigte van het Kruis, van
het Evangelie, en van andere gewijde zaken, omdat de
eer, die men aan het beeld bewijst, gerigt wordt tot het
het voorwerp, waarvan het, het afbeeldsel is. Deze is
de leer der Vaders en der Catholijke Kerk." Daarop
werd het banvonnis tegen de Deeldstormers uitgesproken.
Dit besluit werd door de Afgevaardigden en door al de
Bisschoppen onderschreven. Vervolgens begaven de Va-
ders zich naar Konstantinopel, en hielden er de achtste
zitting in bgzqn van den keizer en van zijne moeder,
die onder de toejuichingen van allen die er tegenwoordig
waren, het opgemaakte besluit teekenden. Aldus werd
die bloeddorstige ketterij toen uitgedoofd; maar de laat-
ste zoogenaamde Hervormers, op het spoor der oude
dweepers voortgaande, hebben haar in de zestiende eeuw
met dezelfde overdrevene goddeloosheid, wreedheid en
woede uit hare asch weder opgehaald.
CXI. HOOFDDEEL.
Schoone hoedanigheden en godsdienstigen gner van CrtAR'
ZEMAasB (Karel de Groote) , koning van Frankrgk.
Het Jaar 768.
De godsvrucht van Charlemagne, koning van Frank-
rijk, was een nieuw voorwerp van vreugde voor de
Kerk, welke die vorst, gedurende den loop eener lange
en roemrgke regering niet ophield te beschermen. Hij
was nog zeer jong, toen hg den troon beklom; maar hg
had niets, der jeugd eigen, dan de kracht en werkzaam-
heid. De voorzigtigheid regelde al zijne handelingen, en
hg gebruikte zgne magt om het Rgk yan Jesus Curistus