Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 247 ) \
de Catholgke leer gehecht was, leide zich toe om er de
rampen van te vergoeden, die de slechte regering der
laatste keizers veroorzaakt had. Op raad van Tarasius,
Patriarch ven Konstantinopel, schrijft zg aan den Paus
Adrianus om eene algemeene Kerkvergadering bijeen te
roepen. De Paus keurde dit voorstel goed, en hij zond
twee Afgevaardigden om bij de Kerkvergadering in zij-
nen naam voor te zitten. Men verkoos in het eerst Kon-
stantinopel , om er deze Kerkvergadering te houden; maar
dewijl aldaar de Beeldstormers, die er zeer veel in de
stad waren, oproer begonnen te maken, werd de Kerk-
vergadering naar Nicea, eene stad die reeds beroemd
was door de eerste algemeene Kerkvergadering, die er
gehouden was, verlegd. Er vergaderden zich aldaar drio
honderd zeven en zeventig Bisschoppen uit de verschil-
lende gewesten van het rijk. Er waren twee keizerlijke
commissarissen om er de orde te handhaven, en men liet
aan de Bisschoppen eene volkom ene vrgheid. Men hield
acht zittingen. In de eerste las men den brief van den
Paus, waarin hg de overlevering der Kerk wegens de
vereering der beelden van de Heiligen verdedigt, en waar-
in hij de natuur dezer vereering uitlegde: men las ook
de Geloofsbelijdenis der drie Oostersche Patriarchen, die
op de Kerkvergadering niet konden komen, omdat zij on-
der het beheer der Mahomedanen waren. Hunne leer
kwam volkomen met die van den Paus overeen. Mert
bragt vervolgens de getuigenissen der H. Schrift, en der
oude Kerkvaders bij. De tegenbedenkingen der Beeld-
stormers werden wederlegd; de ketterij werd in het naauw
en tot zwijgen gebragt; eindelijk spraken de Vaders, na-
dat zij verklaard hadden, dat zij de vorige Kerkverga-
deringen met eerbied aannamen, hun oordeel in deze be-
woordingen uit: » Wij besluiten , dat de beelden niet al-
leen in de kerken, op de gewijde vaten , op de sieraden ,
tegen de muren zullen geplaatst worden, maar ook nog
in de huizen en langs de wegen; want hoe meer men
4esus Christus onzen Heer, zgne H. Moeder, de Apos-
telen en de andere Heiligen in hunne beelden beschouwt.