Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 243 ) \
CVIII. HOOFDDEEL.
■ Kelteri} der IcamczjsTBK of der Beeldstormers.
Het Jaar 727,
De Kerk, nadat zg eenen korten tijd rust had genoten ,
■werd in het Oosten meermalen geschokt door nieuwe ket-
tergen, die elkander opvolgden. De ketterij, die er in
de, achtste eeuw opkwam, was des te gevaarlijker, omdat
de. vorst zelf haar uitbroeide. Men had wel meer gezien,
dat de keizers de dwaling beschermden; maar toen zag
men eenen keizer, die zich het hoofd der sekte maakte.;
Ijl Lr.o IsAURus was door zgne oorlogs-daden op den troon-
geklommen. Om zoo te spreken, geboren en opgevoed
in de wapenoefening, was hg zeer onkundig; ondertus-
schen had hij de dwaze verwaandheid ora zich als her-
vormer van den Godsdienst op te doen. Hij had zich
laten voorinnemen tegen het vereeren van de beelden
der Heiligen, en hg noemde dezen eerdienst Afgoderu.
Hij ondernam om die af te schaflen, en gaf een bevel-
schrift uit om de beelden van Jesus Christus , van de
H. Maagd, en van andere Heiligen uit de Kerken te
'Ij nemen. Deze onderneming, die tegen het gestadige en
'i, algemeene gebruik der Kerk streed, bragt de geheele we-
reld in beweging. 1 Het volk van Konstantinopel morde
! er openlijk tegen. Germanus, Patriarch van Konstanti-
|it nopel bestreed met ijver deze nieuwe dwaling, zonder
vrees voor de . gramschap des keizers; gij poogde eerst
Jïï den vorst in. bgzondere gesprekken uit zgne dwaling
'ij terug te brengen; hij zeide hem, dat de eer, die men
y aan de beelden der Heiligen bewgst, aan diegene wordt
opgedragen, die zij verbeelden, even zoo als men het
afbeeldsel van den Souverein eert; dat deze betrekkelij-
ke vereering [culie relatif) altgd aan de beelden van
onzen Heer , en ,van zijne heilige Moeder van den tijd
der Apostelen af bewezen was gewoestj dat het eene
, rifkelooze goddeloosheid was eene zoo oude overlevering
^ to willen bestrijden; maar de keizer, die de eerste be-