Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 242 ) \
begeven, om dit Sacrament te ontvangen (*). Hij deed
er tenten opslaan , en kwam er op den aangewezenen
dag. Terwgl hg er bad, en de nieuwe Christenen af.
wachtte, pg men er reeds in den vroegen morgen, niet
degene, die men er verwachtte maar een troep Heide-
nen aankomen, die met zwaarden en spiesen gewapend
waren, en op de tenten van den H. Bisschop aanvielen.
Zijne Dienaren maakten zich reeds gereed om de barr
baren gewapender hand af te weren; maar de H. Boni-
FAcius , het gedruisch gehoord hebbende, riep zgne
Geestelgkheid, en de heilige Overblijfselen, die hg al-
tijd bg zich droeg , in de hand nemende, kwam h^ uit
zijne tent, en zeide aan zgn volk: » Mgne kinderen!
houdt op te vechten; de H. Schrift verbiedt ons kwaad
met kwaad te vergelden: de dag, dien ik al sedert
langen tijd verwacht heb, is gekomen; laat ons op God
vertrouwen, en Hg zal onze zielen zalig maken." Ver-
volgens vermaande hij zgne Priesters en Medegezellen,
om den tijdelijken dood, die hen tot een eeuwig Rijk
zou brengen , kloekmoedig te ondergaan. Zijn voorbeeld j
wekte hunnen moed nog meer op , dan zijne lessen.
Naauwelijks had hij aldus gesproken, of hg zag de bar-
baren op hem aanvallen; hg wachtte hen kloekmoedig;
af; en die woedenden bragten hem op een oogenblik,!
met al die bg hem waren, ten getalle van twee en I
vijftig, wreedelgk om het leven. Aldus eindigde de j
H. Bonifacids, door eenen heerlgken dood, een leven,
hetwelk een gestadig marteldom was geweest, omdat het
een gedurig Apostelambt is geweest. Zgn zoo overgroote
en menigvuldige arbeid, en de vruchten, die de Kerk
er van plukte, verdienden eene zoo kostbare kroon. Het
ligchaam van den H. Martelaar werd naar de Abdij van
Fulda, die hg gesticht had, gebragt, en God verheer-
Igkte er zgnen Dienaar door eene menigte Mirakelen.
(*) Dit isbg Dokkum roorgevatten. Offic. S, S. Archiep, Üllr, ele.\