Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 240 J
cn nacht over het ongeluk dergener, die nog in de duis-
ternissen der Afgoderij gedompeld lagen. Van deze god-
vruchtige gevoelens doordrongen, ging hg zich voor de
voeten van den Paus Guegübius II. werpen, die, na de'
goddelijke roeping erkend te hebben, hem eene uilge.|
breide magt gaf, om het Evangelie aan de Duitscbers
te verkondigen. De H. Apostel had zeer veel moeite
om die, nog barbaarsche volken , de gevoelens van
jiachtmoedigheid en van godsvrucht, die het Evangelie
voorschrgft, in te boezemen; maar eindelijk beantwoord-
den de vruchten aan zgnen veelvuldigen arbeid, en de
oogst is overvloedig geweest. Hij ging eerst naar Bei»
jeren, en naar Thuringe, en hg doopte er een groot
getal ongeloovigen. Men brak aan alle kanten de tem^
pels der Afgoden af, en men bouwde er kerken ter
eere van den waren God. De H. Apostel had onder-
tusschen, veel te lijden, voornamelgk in Thuringe, het-
welk kort te voren verwoest was door de Saksers; en
waar het volk zoo arm was, dat hij genoodzaakt was,
om met zgne handen te arbeiden, om zich het noodige
onderhoud te verscbaifen. Vandaar begaf hij zich naar
Vriesland, waar hg gedurende drie jaren de Aposto-
lische bedieningen uitoefende , en eene menigte zielen
voor Jesus Cjihistus won. De Paus, onderrigt van de
groote voortgangen, die hg maakte, beval hem, naar
Rome te komen, om er de bisschoppelijke wijing te ont-
vangen. Van deze reis terug komende, begon de H.
Bonifacius het Geloof in Hessenland te prediken,
waar hij eenen wonderbaren voortgang maakte. Hg
stichtte er vele kerken en kloosters. Door den hertog
van Begeren terug geroepen, schafte hij er de mis-
bruiken af, die daar waren' ingeslopen. Hg vond er
verleiders, die het volk door hunne listen bedrogen,
en het door hunne ongeregeldheden ergerden. Hij bragt
sommigen tot onderwerping, en deed de anderen wegjagen.
Door dit middel herstelde bij het Geloof en de zeden in,
dat land. De Paus benoemde hem tot zijnen Gezant
in Duitschland, en hij stond hem toe die verordeningen
-- ^ . - ^