Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( ^ ) !
men. Dit volk, welk uit vele Natiën besfond, was teni
uiterste verwonderd, toen zij de Apostelen zoo verschei-i
dene talen boorden spreken. Hieruit nam de H. Pf.TRüsi
pelegenheid om hun te zeggen: het wonder, welk u ver-1
haast, is de zigtbare vervulling van de voorzegging van
Joëi,, die aldus gesproken heeft: Fr zal een t^d komen,
dat ik van mijnen Geest zal uitstorten Oi^er alle vleesch;
dan aal ik wonderleekenen doen zien in den Hemel, en
op de aarde, en uwe kinderen zullen profeteren! Ver-
volgens kondigde hij hun de Godheid aan van Jesu»
CunisTcs, die zij gekruist hadden, hun verklarende, dat
Hij de waarachtige Messias was, wien hunne voorva-
ders van het begin der wereld af verwacht hadden. Hg
vermaande hen om zich in deszelfs naam te laten doo-
pen , om de vergiffenis hunner zonden te verkrggen, en
de gaai van den Heiligen Geest te ontvangen. En in-
«lerdaad drie duizend menschen bekeerden zich, en voeg-
den zich bij het getal der Leerlingen, Zij volhardden
in de leer der Apostelen, hoorden vlijtig en gestadig
hunne onderwijzingen aan. God bekrachtigde deze leer
door een groot getal mirakelen , welke al het volk in
cene heilige vrees hielden. De H. Petkcs en de H. Jo-
AKNES gingen op het uur van het gebed naar den tem
pel, en vonden aan de deur eenen man, die veertig ja-
ren oud, en van zijne geboorte af kreupel was. Deze man
\Taagde, zoo als hij gewoon was, hen om eene aalmoes.
De H. Pi;trus antwoordde hem: zilver en goud heb niet
maar hetgene, wat ik heb, dat geef ik u: in den naam\
*'an Jbsüs Cbristvs van Nazareth sta op en wandelt
De kreupele was terstond genezen; hij begon te wande-
len, en ging. vol van blijdschap, in den tempel en loofde
God. Op het gerucht van dit wonder kwam het volk
ook naar den tempel loopen; de H. Pethus predikte
wederom en bekeerde vijf duizend menschcn. De Pries-
ters en de oversten van den tempel, zeer misnopgd over
uen zoo wonderbaren, goeden uitslag der prediking van
de Apostelen, sloegen de handen aan hen, en stelden
hen in bewaring tol des anderendaags. Toen-vergaderde