Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 234 ) \
schermende, hem het leven behielden. De slag begon
'smorgens vroeg, en eindigde niet dan met den dag. De
Perzianen verloren er drie van hunne voornaamste offi-
cieren, en meer dan de helft van hunne soldaten. De
Romeinen hadden van hunnen kant niet meer dan vijf-
tig dooden. CnoSRoës nam de vlugt; en, na eenen weg
van acht uren afgelegd te hebben, bragt hij den nacht
door in eene arme hut van stroo, waarin men moest
kruipen. Tot zoo groote uitersten gebragt, en door ee-
nen sterken buikloop aangevallen, benoemde hij tot zij-
nen opvolger eenen zijner zonen, dien hij het meeste
beminde, ten nadeele van zijnen oudsten zoon, Deze
stond tegen zijnen vader op , deed hera gevangen nemen,
in eene gevangenis van honger sterven, en maakte
zich meester van h't rijk. De nieuwe koning van Per^
&ië stelde aan Her*ci,ius een vergelyk voor: hg zond
hem al de Christenen, die in Perzië gevangen waren,
terug, onder anderen den patriarch Zachahias met het
heilige Kruis, hetwelk veertien jaren te voren was weg-
gevoerd geweest. Het was al dien tijd besloten gebleven,
en de Perzianen waren niet nieuwsgierig geweest om het
zegel te verbreken. Dit zegel werd door den patriarch
voor echt erkend. Het werd in zgne handen terug ge-
geven in dienzelfden staat, waarin het was, toen het
werd weggevoerd. Men verwonderde zich over Gods be-
scherming omtrent dit kostbare Overblijfsel. De keizer
trok zegepralend Konstantinopel in. Gezeten op eenen
zegewagen met vier olgfanten bespannen, deed hij het
heilige Kruis voor zich dragen: dit was het heerlgkste
zegeteeken zgner overwinningen. In het begin van de
lente vertrok Hebaclius naar Jeruzalem, om God voor
zijne overwinningen te bedanken, en om het heilige Kruis
weder in de Kerk der Verrijzenis te plaatsen. Hg wilde
in de voetstappen van den Zaligmaker treden, en zelf
het Kruis op zijne schouders tot boven op den Calvarie-
berg met den grootsten toestel dragen; maar hij voel-
de, dat hij eensklaps werd terug gehouden, en dat
hg onmogelijk konde voortgaan. De patriarch Zacha-