Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
" ^^ - "'- ......-tj___JII
( 232 )
men het mede, zoo als zij het vonden, namelijk In een
toegeslotene kist, waarop het zegel van den Bisschop stond.
Men redde nogtans de spons, welke Jesus CnnisTus aan
het Kruis was aangeboden, en de speer, waarmede zijne
Egde was geopend. Een keizerlijke officier bekwam de-
ze H. overblijfselen terug uit de handen van eenen Perzi-
aan, door middel van eene groote somme gelds, en deed
die naar Konstantinopel brengen, waar zij gedurende
vier dagen voor de Geloovigen ter vereering werden ten
toon gesteld, die dezelve met hunne tranen besproeiden.
Het H. Kruis werd naar Tauris in Armenië gebragt.
Men toont er nog de overblijfselen van een oud verval-
len kasteel aan, waar men dit kostbare onderpand heeft
geplaatst, hetwelk aan de oogen der Perzianen minder
van waarde scheen te zgn, dan de andere buit, waar-
mede zij beladen waren. Toen de vganden waren afge-
trokken, kwamen de inwoners yan Jeruzalem, die zich
door de vlugt aan de Perzianen, en aan de woede der
Joden hadden kunnen onttrekken, weder in de H. stad.
De Priester Modestus nam , bg afwezigheid van den Bis-
schop ZACHAniAs, het bestuur over de verstrooide Kerk
waar: hij arbeidde ijverig om de H. plaatsen te herstel-
len. Bij deze godvruchtige onderneming ontving hg groe-
ten bijstand van Joannes, Aalmoezenier ,
Patriarch van Alexandrië. Eene groote menigte inwo-
ners van Palestina waren naar deze hoofdstad van F—
gypte gevlugt. De H. Kerkvoogd ontving hen met eene
vaderlgke teederheid: hij herbergde hen in gasthuizen
waar hg zelf heên ging, om hunne wonden te verbin»
den, hunne tranen af te droogen, en hun het noodige
onderhoud te bezorgen. Zijne onuitpulbare liefdadigheid
bestreed alles. Hg deed geld, koren, en kleederen naar
Jeruzalem overbrengen, en hij verzachtte, zoo veel als
tet in zijn vermogen was, het lot dier ongelukkigen.