Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page


( a3o )
bedrieger kreeg een gevolg van roovers en van gevlugte
slaven, die in menigte met zoo veel te grootere geest-
drift bg hem kwamen , omdat hij hun de vrijheid toe-
stond , om aan hunne zinnelijke begeerlijkheden te vol-
doen. Nadat hij een klein legertje had bijeengebragt,
stelde hij zich aan het hoofd als hun overste , en als hun
wetgever. Hij viel in het eerst de reizende kooplieden
aan, die door Arabië trokken. Uit gelukte hem, en
hierdoor verrijkte hij zgne aanhangers, en maakte groo-
ter plannen. Toen zgn klein leger aanmerkelgk
vermeerderd vfas, trok hg op legen de stad Mekka, en
nam haar in. Vervolgens onderwierp hij verscheiden
geslachten der Arabiers, het eene na het andere, met
de volken te dwingen om zich onder zijne heerschappg
te begeven, en' zijnen Godsdienst te omhelzen. Zijne
voortgangen volgden elkander zoo snel op, dat hg bij-
na van geheel Arabië meester was, toen hg in het jaar
631 stierf. Zijne opvolgers vervolgden zgne veroverin-
gen , en vormden in korten tijd een zeer uitgestrekt ge-
bied ; maar men ziet door welke middelen deze sekte
zich heeft uitgebreid; zg is haren voortgang verschul-
digd aau het geweld en aan de zucht tot vermaak.
Mahomeu heeft zijnen godsdienst gesticht door deu vrijen j
teugel aan de hartstogten te. geven, door degene fe i
vermoorden, die weigerden om bem te omhelzen; daar i
in tegendeel de Apostelen den Ghristelijken Godsdienst 1
gesticht hebben, door al de hartstogten te bedwingen,
en door zich zelve ter dood te laten brengen. Van den
eenen kant is er niets dan natuurlijks, van den ande- i
ren kant blijkt duidelgk, dat alles goddelgk is.
ClI. H O O F D D E E L.
Inneming 'van Jeruzalem door Caosnoës, koning van Perzië.
Het Jaar 614.
De Perzianen vielen, onder het aanvoeren van hun-
nen koning CuosnoU», het kei^errqk yan het Oosten met