Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 329 ) \
van het eene volk tot het andere doet overgaan, zoo
dat de Kerk m het eene land wint, hetgene, wat zij in
het andere verliest, en dat zg altgd Catholijfc, of al-
gemeen blijft, Mahomeb, die de schoonste gewesten
van het Oosten uit haren schoot rukte, werd te Mekka
in Arahië geboren. Zijn vader was een Heiden, ea
zgne moeder eene Jodin. Hij verloor hen beide, toea
hij nog jong was, en hg werd groot gebragt door eenen
oom, die hem tot den koophandel opleidde. Vervolgens
trouwde hij met eene rijke weduwe, welker zaken hij
waarnam. Bijna veertig jaren oud, begon hij den Pro-
feet te spelen, en te zeggen, zonder er eenig bewgs
van te geven, dat hg van God ingegeven was. Hg vond
eenen nieuwen Godsdienst uit, die een mengelmoes yan
Jodendom en van Christendom was, waarbij hij eenige
\,telsels voegde , die den inwoners van Arahië bgzonder-
lgk eigen waren. Hg leerde, dat er maar één eenige God
is, maar zonder onderscheid van personen in de God-
heid. Hij verwierp de Menschwording en de andere Ge-
heimen van den Christelijken Godsdienst. Hg nam de
besnijdenis aan, en schreef de onthouding van wgn, van
bloed en van varkens-vleesch voor; maar hij stond iede-
ren man toe, om zoo vele wijven te nemen, als hg
zoude verkiezen, en hg zelf nam er tien te gelijk. Hg
zette het volk aan om de wapenen voor den Gods-
dienst op te vatten, door dengenen, die al strijdende
stierven, een Paradgs te beloven, waar men alle
soorten van zinnelgke vermaken en wellusten zonde ge-
nieten. Als men hem naar Mirakelen vroeg , om zgne
zending te bewgzen, zeide hij, dat hg niet gezonden
was ora Mirakelen te doen, maar om den Godsdienst
door het zwaard te verbreiden. Daar hg noch konde
lezen noch schrgven, liet hg door eenen anderen zgne
goddelooze leer te boek stellen, en gaf aan dit boek
den naam van Alkoran. Hij was onderhevig aan de
vallende ziekte, en hij gaf voor, dat het verrukkingen
waren, veroorzaakt, omdat de Engel Gabriöi. bij hem
kwam, oiu hem die stellingen te veropenbaren. Deze

L