Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 328 ) \
in Engeland menigvuldiger werden', zond de Paus er
nieuwe arbeiders heên", om dien akker, wien de genade
zoo vruchlbaar maakte, te bebouwen. Hij deed jonge
Engelschen naar Rome komen, die men in de kloosters
onderwees, om hen vervolgens naar hun land terug te
zenden, om er te arbeiden tot de uitbreiding van den
Christelgken Godsdienst. De gver van dezen H. Paus
strekte zich over de geheele Kerk uit, en hg waakte
over al hare noodwendigheden. Ondanks zijn zwak lig-
chaamsgestel, gunde hg zich zeiven geene rust in zgne
Apostolische bezigheden; hg verbeterde de misbruiken,
en handhaafde de zuiverheid der tucht; hg bescherm-
de de zwakken, en ondersteunde de armen, aan wie hij
zoo groote aalmoezen uitdeelde, dat hij zelf somwijlen
aan het noodige gebrek had. Schoon hg door vele be-
zigheden overhoopt was, onttrok hij zich nooit, om zija
volk te onderwgzen; dit deed hg door mondelgke pre-
diking en door zijne Schriften; hij heeft een groot ge-
tal van geleerde Werken geschreven, waarin hij de
gronden en de leerstellingen van de Christelgke zedeleer
op eene zoo duidelgke als bondige wgze uitlegt. Zo>
veelvuldige arbeid, en zoo bestendige inspanningen oa-
dermgnden zgne gezondheid; en bragten hem tgdig lót
dien gelukstaat, die zgn eenigst verlangen was. De H.
Aügüstinüs, zgn waardigé Leerling , overleefde hem
slechts drie jaren, en hg ging dezelfde belooning ont-
vangen.
CL HOOFDDEEL.
MaBombd geeft zich voor eenen Profeet uit^
Het Jaar 612.
De bekeering der Noordsche Volken stelde de Kerk
schadeloos wegens de verliezen, die zg in het Oosten
onderging. Wij zullen meermalen in de gelegenheid ko-
men, om deze schikking der goddelijke Wijsheid en Ge-
regtigheid op te merken, die de fakkel van hel Gsloof