Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 236 ) \
dit leven een koningrgk aan, hetwelk oneindig heerlq-
ker en duurzamer is, dan dat van Engeland^' Het zijn
schoone beloften, zeide de koning; maar daar zg nog
nieuw zijn, kan ik niet verlaten hetgene, wat ik reeds
zoo langen tgd met het geheele Engelsche volk heb on-
derhouden: ondertusschen belet ik u niet om degene,
die gij zult kunnen overtuigen, tót uwen Godsdienst over
te halen; en daar gg uit de verte komt om ons deel-
achtig te maken aan hetgene gij gelooft het beste te
zijn; zoo wil ik ook, dat men n alles geve ,'Vat tot uw
onderhoud noodig is. De heilige Zendelingen begonnen
het Evangelie te verkondigen. Hun gedrag was een^
getrouwe afbeelding van het leven der Apostelen. Hun-
ne zuivere zeden, hunne matigheid, hunne onbaatzuch-
tigheid , en de gaven van mirakelen te doen, waarmede
God hen uitgerust had, bekeerden eene groote menigte
Afgodendienaars, die hunne bijgeloovigheden verzaakten ,
en vraagden om gedoopt te worden. De koning, getrof-
fen door hunne uitstekende deugden, en door de mira-
kelen , die zg deden , werd zelf bekeerd. Eene ontelbare
menigte van zijne onderdanen volgden hem in zijne be-
keering na. Zoodra de koning gedoopt was, ijverde hij
zeer voor den voortgang van den Christelgken Godsdienst
in zgne Staten, en hg liet geene gelegenheid voorbij-
gaan , om het rgk en de kennis van Jesus Curistus
uit te breiden. Hg vernietigde de heidensche bggeloo-
vigheden, brak de tempels der Afgoden af, of veran-
derde dezelve in Tempels der Christenen, door die aan
den waren God toe te wgen.
C. HOOFDDEEL.
De H, AcaosTiifas tot Bisschop van Konitlhtx^ getfgd,
en pver van den H, Paus GnEOORivs.
Om in Engeland aan de aldaar opkomende Kerk ee-
nen vorm te geven , en om haar alzoo te vestigen, dat
zij konde blijven bestaan, ging dc 11. Augustijsi;» naar