Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 221 ) \
rede, en door zgne wonderen , dat arme volk fe bc-
keeren. God schonk toen aan zgnen Dienaar de gave
van voorzeggingen, en deed zijne heiligheid luisterrgk
uitschijnen door een groot getal Mirakelen. Totila ,
koning der Goften, getroffen door al hetgene, wat men
hem van dezen heiligen Abt verhaalde, wilde hem be-
zoeken: hij kwam bij den berg Cassino, en om te be-
proeven of hij de geheimen en verborgene zaken kende,
zoo als men het hem gezegd had, liet hg den heiligen
Man weten, dat hg hem zoude komen bezoeken; maar
hg zond eerst eenen zgner bedienden, wien hij zgn ko-
ninklgk gewaad Het aantrekken, en die door een zeec
groot gevolg vergezeld was, naar het klooster. Beni-
»ictü3, die Totila nooit gezien had, liet zich niet be-
driegen; zoodra hg den bediende zag, riep hg hera toet
» M^n zoon, trek het kleed, welk gg aan hebt, uit;
het is uw kleed niet." Deze bediende en al het gevolg,
welk bij hem was, stonden verbaasd van verwondering,
en gingen aan Ïotii.a zeggen wat hun gebeurd wa(s.
Toen twijfelde de vorst niet meer, of er was iets won-
derbaarlijks in dezen buitengewonea Man, en bij ging
zelf naar hem toe. Hij naderde hem met eene eerbiet
dige vrees, wierp zich voor zgne voeten, en bleef in
die houding, tot dat de heilige Man hem opregtte. De
H, Benedictus gaf hem heilzame vermaningen, en voor-
zeide hem de voornaamste gebeurtenissen van zijn leven.
Totila beval zich in zgne gebeden, en toonde zich in
het vervolg menschelijker dan hg ooit geweest was.
Korten tijd daarna, toen hg de stad Napels had inge-
nomen , behandelde hg de gevangenen met eene goed-
heid , die men van eenen barbaarschen overwinnaar niet
had te verwachten. De H. Benedictus zond vele van
zijne leerlingen naar Franhrgk om aldaar Kloosters te
stichten. Hij voorzeide zijnen dood, eenigen tgd vóór
dat hg ziek werd: hij deed zjjn graf openen, en kort
daarop werd hij door eene hevige koorts aangevallen.
Daar de koorts van dag tot dag toenam, liet hg zich
naar de kerk dragen , waar hij het heilig Ligchaam ea