Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 219 ) \
/la/ië geboren. Toen bg den ouderdom bereikt had ora
de wetenschappen te leeren, zond men hem naar de
openbare scholen van Home. Daar zijn hart nooit door
het vergift der ondeugd was aangestoken geweest, vrees-
^ de hij voor zijne onschuld in hot midden van eenen hoop
jongelingen , welker velen een zeer ongeregeld leven
leidden. Hg verwijderde zich, en trok naar een zeer
naauw hol, veertig mglen van Home gelegen: hij woon-
de er drie jaren zonder iemand bekend te zijn , behalve
aan eenen heiligen Monnik, met name Romanus , die
hem een weinig brood tot voedsel bragt. Na verloop
van dien tijd, werd hij ontdekt, en hij werd in den
ganschen omtrek vermaard. Toen verzochten de Monni-
ken van een nabij gelegen klooster hem tot hunnen Abt;
Benedictus stond het langen tijd legen, en voorzeide
hun, dat zij zich naar zgne levenswgze niet goed zou-
den schikken : door hun herhaald aanhouden overwon-
nen , nam hij het bestuur van het klooster op zich;
Benedictus nam terstond dezen zorgdragenden last zeec
naauwkeurig waar; zijne strengheid mishaagde hun; zrj
waren boos genoeg om het besluit te nemen van zich
door vergift van den heiligen Abt te ontdoen, cn zij leg-
den het in zijnen drinkbeker. Bij den maaltijd maakte
de H. Benedictus, volgens zijne gewoonte, het teekeü
van het kruis over den drinkbeker, en hg brak met:
gedruis aan stukken. De man Gods begreep er de re-
den van, cn zag, uit hoe groot gevaar hij was gered
geworden; hij stond op, en zeide bedaard tot de Mon-
niken: »Broeders, waarom hebt gij mij aldus willen be-
handelen ? Ik had u wel voorzegd, dat gij over uwe
keuze misnoegd zoudet zijn: y.oekt dan eenen Overste,
die u past." Daarop keerde hij weder naar zijne eer-
ste eenzame woning. Ondanks de zorg, die hij had om
onbekend te blijven, maakte zijne uitstekende heiligheid
hem schielijk bekend, en zijne wildernis werd wc'dra
cene bewoonde plaats. Daar zeer vele personen h^m
smeekten, om hen op den weg Gods te geleii'cn, zag
hij zich verpligt, om Iien voor zijne leerlingen aaa te