Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
{ 218 )
hetwelk men iegen haar had opgevat, en werd vervan-
gen door gevoelens van eerbied en van vertrouwen: men
kwam van alle kanten hulp vragen van deze Heilige;
niets viel haar moegelijk, als het om den dienst van
God en het heil des naasten te doen was : het gelukte
haar, door het aanzien, hetwelk zij door hare deugzaam-
heid verworven had, eene Kerk te bouwen ter eere van
den H. Dionijsius en zijne Medegezellen. In eenen tijd
van hongersnood ondernam zij eene verre reis, om le-
vensmiddelen voor de Parijsenaars te doen komen, die
er gebrek aan hadden. Men zag nooit beter dan in
deze deugdzame Maagd, hoe eerbiedwaardig de heilig-
heid is: de afgunst, die haar eerst vervolgd had, werd
gedwongen om haren lof te verkondigen. Ondanks al
de strengheden harer levenswijze, kwam zij tot eenen
hoogen ouderdom. Nadat zij negentig jaren in de oefe-
ning van allerlei goede werken had doorgebragt, stierf
zg in het jaar 5ii. Haar ligchaam werd bij dat van
Clodoveus begraven, in de Kerk van de heilige Apostelen
Petrus en Paulus, die daarna den naam van de H.
Genoveva heeft gekregen. De veelvuldige hulp, die
deze heilige Maagd der stad Pargs had bewezen, hield
met haar leven niet op; zij heeft na haren dood deze
hoofdstad nog menigmaal beschermd, die haar als bare
Beschermheilige vereert, en die hare kostbare overblijf-
selen beschouwt, als eene beschermende magt, waartoel
zij , in de algemeene rampen, nooit vruchteloos hare
toevlugt heeft genomen.
X C V I. H O O F D E E L.
Het begin van den H, BhifEDicTCs. ,
II et Jaar 4?o.
Beneeictus, wien God bestemde om de vader van het l
Jclooster-Iéven in het Westen te zijn, of ten minste om
aan dezen eerbicdwaardigen staat eene volmaaktere ge-
dsrinte te geven, werd van edele ouders te ISorsie in