Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
\ -
( )
haar zuiver leven en door den ophef der wonderen, die
zg deed. Zg was gehören te Nanterre, digt hg Parijs.
De fl. Gebmanus, Bisschop van ^wi-erre, door die plaats
komende , merkte in haar iets buitengewoons; hij ver-
maande haar, om voor God de helofte af te leggen,
van in den maagdelgken staat te hlgven leven hg
leidde haar naar de kerk, en gaf haar den gewonen
zegen der Maagden, 's Anderdaags vraagde hij haar, of
zg nog wel aan hare belofte dacht; en toen zij had
geantwoord, dat zij haar met Gods genade zoude vol-
brengen , gaf hg haar eenen koperen gedenkpenning,
waarop het teeken van het Kruis gestempeld was, met
aanbeveling om dien aan haren hals te dragen; en hij
verbood haar eenig ander sieraad van goud , van zilver
of van edelgesteente te dragen. Van dien tijd af maakte
Genoveva grooten voortgang in de deugd; zij voegde
bij hare onschuld de strengste werken van boetvaardig-
heid. Zij at maar tweemaal in de week ; al haar voed-
sel bestond in garstenbrood, of in weinige kruiden, en
zg dronk niets dan water. Eene zoo strenge vaste ging
vergezeld met een ijverig en bijna gestadig gebed. Zq
stortte er in Gods tegenwoordigheid zoo groote menigte
van tranen bij, dat de vloer er gansch van nat werd.
Hare deugd stelde haar echter niet vrg om belasterd te
worden; maar zg verdroeg dit alles met zachtmoedigheid
en met geduld. God droeg zorg om haar te regtvaar-
digen: Hg deed hare heiligheid uitschgnen door haac
de gaaf te geven van wonderen te doen, en van toeko-
mende zaken te voorzeggen. Toen de wreede Attii.a
zgnen marsch naar den kant van Parijs had gewend;
kwam deze stad hierdoor in de grootste ongerustheid en
bevreesdheid : Genoveva vermaande de inwoners om
Gods gramschap, door bidden, waken en vasten te stil-
len; zij voegde zich bij hen, en haar werd veropen-
baard, dat die geesel niet in Parijs zoude komen. Zoo
als zg voorzegd had, gebeurde het, en Pargs werd
gered. Na deze gebeurtenis verviel alle yoorooideel,
1, Deel, lo
4
i
c
tal