Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 215 )
zij ging liem Ie gemoet tot aan Rheims, en xij VTensch'=
te liem geluk over de gesteltenissen, waarin zij hem
zag, veel meer dan over den voorspoed zijner wapenen.
De H. ÜEMioii's, Bisschop van die stad, wien God
met vele gaven en deugden versierd had , en wien Hij
op dezen grooten stoel geplaatst had, om er den Apos-
tel der I'ranschen van te maken, voltooide de onder-
wijzing van deiï Koning. Clodoveos bedacht zich niet
meer over zijne verandering: hij liet zijne soldaten za-
men komen , en vermaande hen om zijn voorbeeld te
volgen , met dé ijdele afgoden te verzaken, om den
God, wien zij de overwinning verschuldigd waren, aan
te bidden. De Franschen vielen hem eensklaps in de
rede ïdoor hunne toejuichingen, en riepen van alle kan-
ten uit: » Wg verzaken de sterfelgke Goden; wg zgn
bereid om den waren God, den God dien RemioiüS
predikt, aan te bidden." Clodoveus , verheugd, dat
zijn leger met dezelfde gevoelens, als hij bezield was ;
sprak met den H. Rexmigius over den tgd om gedoopt te
worden, en zg kwamen zamen overeen, dat dit daags
voor het feest der Geboorte van Jesus cnnistus zoude
geschieden. Remigius, die aan de oogen der Franschen
een treffend tooneel van al het heerlijke der plegtighe-
den van onzen Godsdienst' wilde vertoonen, verzuimde
niets om aan deze plegtigheid allen luister bg te zetten.
Hg gaf orde om de Kerk en Doopkapel met de rijkste
tapgten te behangen : hij deed een groot getal was-
kaarsen aansteken , waarvan het was met kostbare
reukwerken vermengd was; zoodat de heilige plaats
met eenen hemelschen geur vervuld scheen. Niets is
prachtiger dan de beschrgving, welke wij nog hebben
van den optogt der Doopelingen; de straten en de mark-
ten waren behangen, en men ging in Processie met het
Iheilige Evangelie en met het Kruis van het paleis des
jkonings tot aan de Kerk, onder het zingen van Lof-
i zangen en van Litaniën. De H. Remigius had de ko-
, ning bij de hand, de koningin volgde met de twee
'prinsessen, de zusters van Clodoveus, en meer dan
flÜH