Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
-
( 213 ) \
len gevestigd. De vorst hoewel nog een Heiden, trouw-
de eene Christen prinses, die zeer godvruchtig was. Clo-
tilda (deze was de naam van de deugdzame koningin)
sprak hem dikmaals van den Christelijken godsdienst: als
zij alléén met hem sprak , deed zij hem de ijdelheid der
afgoden zien ; maar de koning vond zwarigheid zich tot
het Christendom te hekeeren. Ondertusschen verkreeg
Clotilda dat een zoon , dien zij ter wereld had gebragt,
gedoopt werd. Het kind stierf weinige dagen na zijn
doopsel; Clodovexjs gaf der koningin er de schuld van,
en schreef dezen dood toe aan de gramschap zyner ge-
waande goden. Clotilda verloor den moed niet: het
Geloof, waarmede zij bezield was^ droogde hare tranen
af, die de moederlijke teederheid uit hare oogen geperst
had, en ondersteunde haar in hare bekommernis. Zij
kreeg eenen tweeden zoon, dien zg ook liet doopen.
Het kind werd ook ziek, en de koning zeide reeds, dat
het zekerlijk ook zoude sterven, zoo ais zqn broeder,
omdat hij ook zoo als deze gedoopt was geworden. Clo-
tilda nam hare toevlugt tot het gebed, en God, zich
tevreden houdende' met haar Geloof op deze wijze ber
proefd te hebben, beloonde er de verdiensten van, en
schonk den jongen prins de gezondheid weder. Degroo-
te hoedanigheden van Clodoveus, cn de hoop, die men
had van zijne bekeering, wonnen hem de harten zijner
nieuwe onderdanen: men deed door het geheele rijk de
vurigste smeekingen, dat God zich mogte gewaardigen,
hem in het Geloof fe verlichten. Zij werden eindelgk
verhoord, en de goddelijke Voorzienigheid wilde, dat de
bekeering van dezen vorst, waarmede die van het geheel
Ie Fransche volk verbonden was, door een dergelijk
wonder zoude geschieden, als waardoor weleer de groo-
te Constantinus voor Jesus Christus was gewonnen
jgevvorden. Eene wonderbare overwinning is voor de-
j^e twee vorsten een krachtig aanloksel geweest om het
^Christendom te omhelzen. De Duitschers, een dapper
{krijgsvolk van Germania, waaraan zg naderhand hun-
men naam gegeven hebben, waren den overgelrokr