Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 212 ) \
tigen vorst neder te zetten. Hij verkreeg, dat men niet
zoude moorden noch branden, en dat men de gebouwen
en de inwoners dezer groote stad zoude sparen. Ue EI.Leo
deed ondertusschen niets anders dan den val van het Ro-
meinsche Rgk in het Westen vertragen. De verschillen-
de gewesten, waaruit het bestond, werden kort daarna
de prooi van vele Barbaarsche volken, die dezelve, het
eene na het andere, met geweld innamen. Odoacbe ,
koning der Hernien, maakte zich in het jaar 476 mees-
ter van Italië, en vernietigde dit Rgk, hij bragt het den
laatsten slag toe door het innemen van Rome, en ver-
nietigde er in het Westen zelfs den naam van, door den
titel van koning van Italië aan te nemen, die hem mo-
gelijk roemrijker voorkwam dan die van keizer. In de
algemeene verwarring, die op deze groote gebeurtenis
volgde, wierpen de Barbaarsche volken zich in de ge-
westen , die hun het meest aanstonden , en zg spoedden
zich, het eene na het andere om hun deel te hebben in
den roof van dat uitgestrekte Rgk. — Alzoo werd het mag-
tigsle Rgk der wereld vernield, omtrent 1228 jaren, na-
dat RoMtiT.rs er de grondslagen van gelegd had: een zeer
duidelgk voorbeeld van de wisselvalligheid der mensche-
Igke magten, hoe vast zij ook gevestigd zgn. Niet al-
leen vergaan en verdwgnen de koningen en de onder-
danen: de koningrijken zelve gaan te niet: het Rgk,
hetwelk Jesds Cukistus door zijn Kruis gevestigd heelt,
zal alléén eeuwig bestaan.
XCIII. HOOFDDEEL.
Beheering der Fransclien,
Het Jaar 496-
S Toen de tijd gekomen was, dat het Romeinsche rgk
moest vervallen, liet God de Gaulen, dat edele deel van
het Christendom, niet onder afgodische vorsten: Hij riep
CiODOvrus koning der Franken, tot het Geloof. Dit
volk, uit Germania afkomstig, had zich reeds in de Ga«-