Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
leide met den senaat, wat men in deze omstandigheid
zoude doen. J\Ien vond geen beter middel dan naar deu
barbaarschen koning een gezantschap te zenden, om fe
beproeven of men met hem vrede konde maken. De H.
Paus Leo, overtuigd,, dat God de onbuigzaamste harten
naar zijnen wil weet te besturen, nam deze gevaarlijke
onderhandeling op zich, en liij voerde haar uit met cene
kloekmoedigheid, waarvoor deze overwinnaar zelf eer-
bied kreeg. Atilla had uiterlgk niets groots; maar al-
les was verschrikkelijk in hem, en toonde de woestheid
van zijne afkomst aan. Hij was klein van gestalte, had
eene breede boi-st, een van dikte leelgk hoofd, vonke-
lende oogen, eenen ligten baard, en weinig haar, het-
welk door de ongemakken van het oorlog al vroeg grijs
was geworden, eenen platten neus, eene donkerbruine
kleur, eenen trotschen en dreigenden gang. De H, Leo ,
met eene onzigtbare magt gewapend, maar die alle men-
schelijke krachten overtrof, verscheen in eene geruste
houding voor dezen vorst, wien de magtigste koningen,
zgne vassalen, niet dan bevende aanzagen: hg sprak hem
met eerbied, maar met kracht aan, om hem over te
halen om de rust aan Italië weder te geven. De woes»
te vorst stond verwonderd over de kloekmoedigheid van
dezen Kerkvoogd, hg zeide aan degene, dieljg hem wa-
ren: » Ik weet niet hoe het is, dat de woorden van
dezen Priester mg bewogen hebben." Atiela nu han-
delbaarder geworden, luisterde naar de voorstellingen van
den keizer; hg deed de vgandelijkheden ophouden, en
trok zgn leger uit Italië terug. Zoo veel vermogen heeft
de deugd en de Godsdienst, dat zij de woesfste zielen
vermurwen. Omtrent drie jaren daarna, gaf de H.Paus
er een nieuw bewgs van. Genseuicus , koning der Wan'
dalen, kwam op zijne beurt Italië verwoesten, hg lief
overal de sporen zijner wreedheid na. Toen hij reeds
fi binnen de muren van Rome was, durfde de H.Leovooc
hem verschgnen en hem vragen,.om het leven der buri
gers te sparen. Hij sprak hem toe met zoo groote def-
tigheid en wijsheid, dat het hem gelukte dezen bloeddorst