Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 309 ) \
van den H. Flavianus te onderzoeken; men verweet
hem, dat hij al de regels met voeten getreden had, en
sprak over hem een vonnis uit, van afgezet te worden.
Vervolgens las men den voortreifelijken brief, dien de
H. Leo bg de opkomst der ketterij aan Flavianu» ge-
schreven had, waarin de H. Leeraar zoo bondig en klaac
het Catholijke Geloof wegens het geheim der Mensch-
wording , dat is, de eenheid des Persoons en het onder-
scheid der Naturen in Jesus Christus voorgesteld heeft.
De leer, daarin vervat, werd volkomen overeenkom-
stig bevonden met de Geloofsbelgdenis van Nicea, en
met die van Konstantinopel. Zij werd aldus met eenpa-
rige stemmen aangenomen, en als een onfeilbare regel
des Geloofs beschouwd, n Wij zijn allen van dat zelfde
Geloof," riepen de Bisschoppen uit; « dit is het Geloof
der VadWs, dit is het Geloof der Apostelen: Petrus heeft
zelf gesproken door den mond van Leo; men moet deze
Jeer volgen om een regtgeloovige te zijn: vervloekt is de-
gene, die aldus niet gelóóft." De Vaders der Kerkver-
gadering stelden vervolgens eene geloofsbelgdenis op,
waarin zg, na de geloofsbelgdenissen van Nicea van
Konstantinopel te hebben aangehaald, zi'-t m de volgen-
de bewoordingen uitdrukken: » Wij verklaren, dat men
moet belgden eenen éénigen en zelfden Jesus Christus,
onzen Heer, denzelfden waarachtig God en waarachtig
mensch, volmaakt in de eene en in de andere Natuur; me-
dezelfstandig aan den Vader volgens de Godheid, en aan ons
volgens de Meuschheid, van den Vader, voor alle eeuwen,
volgens de Godheid, geboren, en in den tgd volgens de
Menschheid uit de Maagd Maria geboren, eenen eenigen en
5" zelfden Jesus Christus onzen Heer in twee Naturen, zon-
der vermenging, zonder verandering, zonder verdeeldheid,
li zonder Van eenscheiding, zonder dat de vereeniging de
nverscheidenheid der Naturen wegneemt; in tegendeel de
; eigenschap van elke Natuur wordt behouden, en is za-
I men vereenigd in eenen éénigen Persoon, zoodat Hij een
en dezelfde eenige Zoon, God, het Woord, onze Heer
jesus Christus is,". De keizer woonde in persoon de zes-
I
L