Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 207 ) \
Zgne vrienden wendden al wat mogelgk was , aan, om
hem uit zijne dwaling te trekken, en om een ergerlgk
opzien voor te komen; maar alles was vruchteloos, en
Eutijcues toonde eene ontembare halsstarrigheid: toen
oordeelde men zich verpligt, om hem bij den H.Flavia-
Nüs, Patriarch van Konstantinopel aan te klagen. De H.
Kerkvoogd, nadat hij alle mogelijke zachte middelen had
in het werk gesteld, vergaderde de Bisschoppen, die in
de keizerlgke stad waren; hij dagvaarde Eutucujjs voor
deze Vergadering, die langen tijd weigerde, daar te ver-
schgnen. Maar toen Eutijcues in zijne gevoelens bleef
volharden, veroordeelde men zijne leer, en men zette
hem van het bestuur van zijn klooster af. De leeraar
der nieuwigheid vond aan het hof steun tegen zijnen Bis-
schop. Chrusaphus, een van de voornaamste ministers
van den keizer, ondersteunde hem met al zgn gezag. Hij
was een barhaarsch mensch, wiens uiterlijke schoone ge-
stalte al zgne verdiensten uitmaakte: gierig, wreed, god-
deloos, met één woord, hg bezat alle ondeugden. Hij
had den vorst gansch ingenomen, en hg bestuurde alles
alléén. Hij verkreeg van Tueodosius , dat de zaak van
Eutijches op nieuw in eene vergadering van Bisschop-
pen te Epliesen zoude onderzocht worden, en hij deed
Dioscorus, Bisschop van Alexandrië, vriend van Eutij-
ches , en tegen den H. Fla vianus ingenomen, tot voor-
zitter benoemen. Chrusapuu» maakte zich in deze verga-
dering volstrekt meester, waarin alles met geweld ge-
schiedde, en die veel meer naar een roofersnest daanant
eene geestelgke vergadering geleek. Er bevonden zich
twee keizerlgke kommissarissen, die er binnen kwamen
met soldaten, die ketenen in hunne handen droegen, en
zij bedreigden degene, die zich niet zouden voegen naar
den wil van 'skeizers gunsteling, om hun het uiterste
geweld aan te doen. Te midden van dit oproer werd
Eutijches vrggesproken, en de H, Flavianüs veroordeeld.
Daar er velen weigerden ora dit onbillgke oordeel te on-
derschrijven , sloot men de deuren digt, en men dvvong
de B'sschoppea om te ondertee-kenea. Degene, die doot