Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 205 -)
Bisschoppen, die nog niet waren aangekomen. Daar de
draling dezer Bisschoppen eene gemaakte zaak scheen,
en de tgd, door den keizer bepaald om de Kerkvergade-
ring te openen, reeds veertien dagen verloopen was, hield
men de eerste zitting. Het Evangelieboek Was in het
midden van de kerk op eenen verheven troon geplaatst,
om den bijstand van Jesus Christus af te beelden, die
beloofd heeft om in het midden der Herders, die in zgnen
naam vergaderd zijn, te zullen wezen; eene heilige en
treffende vertooning, waarvan de Kerkvergadering van
Ëphesen een voorbeeld aan al de volgende Kerkvergade-
ringen heeft gegeven. De Bisschoppen waren aan twee
kanten gezeten, volgens de waardigheid hunner stoelen.
Daar NEsromus volstandig weigerde om te verschijnen,
moest men zgne leer onderzoeken uit zgne schriften.
Zoodra de lezing er van gedaan was, riep men uit: o Ver-
vloekt zijn deze goddelooze dwalingen, vervloekt al de-
gene, die deze leer houden; zij strijdt tegen de H. Schrift,
en tegen de overlevering der Vaders." Vervolgens las
men den brief van den Paus Celestinus aan Nesto-
BIU3, en verscheidene plaatsen uit de aanzienlgkste Va-
ders, ais, den H. CurniANus, den H. Athanasius, den
H. Ambbosius, den H. Basilius, die men vergeleek met
de stellingen van den Aartsketter: daarop gaf ieder Bis-
schop getuigenis van het Geloof zgner kerk, en men vcr-
fi klaarde openlgk de H, Maagd Moeder Gods, en men sprak
' tegen den leeraar der nieuwigheid het vonnis uit om af-
I gezet fe worden. ïoen het volk van Ephesen het oor-
i deel der Kerkvergadering vernomen had, maakte het een
i vrolijk gejuich, en overlaadde de Vaders der Kerkverga-
1 ring met zegenwenschen: dc geheele stad van Ephesen
; weêrgalmde van den naam en van de lofzangen der Moe-
• der Gods. De Kerkvoogden schreven den keizer oai hem
van hun besluit kennis te geven; maar de graaf Candx.
uiamus onderschepte himne brieven, en, met Nestohu's
zamenspanneade , nam hij Theodosius door eene valsche
tijding tegen hen in. De brieven en de afgevaardigden
■ der Ke;-kvergaderuig konden uiet tot den ke'zer komeT:
É