Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
{ 2O3 )
duidelijk de waarheid van het geheim der Menschwor-
ding uitleide: u Ik verwonder mgzegt hg , » hot?
men kan twgfelen, of de H, Maagd Moeder Gods moet
genoemd worden; want zoo onae Heer Jbsus Christus
God is, dan is de H, Maagd zijne Moeder, Gods Moeder.
Dit is het Geloof hetwelk de Apostelen ons geleerd heb-
ben ; dit is de leer vaa onze Vaderenniet dat de na-
tuur van het Woord of de Godheid haar begin uit Ma-
ria genomen heeft;, maar omdat in haar het geheiligde
Ligchaam, waarmede heS. Woord zich persoonlijk veree-
nigd heeft, gevormd en met eene redelijke ziel bezielt!
is geworden; hierom zegt men, dat het Woord naar het
vleesch geboren is het is eveiï alzoo in de natuurlijke
orde der dingen gelegen; schoon de moeders in het ge-
heel geen deel ia de schepping der ziel hebben, zou
zegt men nogtans, dat zg; moeders^ van den geheelen
mensch; en niet blootelgk van het ligchaam zijn." Dit",
schrift van Curillus werd weldra door al de kerken
van het Oosten verspreid, en het vertroostte de Geloo-
vigen, die door de nieuwe dwaling verergerd waren ge-
worden, De H. CijRiLLus schreef in het bijzonder aam
Nestobius om te beproeven, of hg' hem. tot de waarheid
konde terug brengen; hg vermaande hem om een einde
aan de ergernis te maken, door de H. Maagd Moeder
Gods te noemen: » Overigens voegdehil er bij,. » wees^
verzekerd, dat ik bereid ben om alles, gevangenis en
den dood, voor het Geloof van Jesus Christus te lijden."
Deze brief had geene de minste uitwerking: de bïkee-
ring van eenen Aartsketter is iets zeldzaams; De H. Cis-
schop, ziende, dat er van den kant van Nestoriusm'ets.
te hopen was, vervoegde zich tot den H. PausCEXEsTr-
uus; hg gaf hem rekenschap van al wat er gebeurd was.
en van den toestand, waarin de kerk yan Konstantinopa
was; hij smeekte hem om door een voldoenend middcf
dit kwaad schielijk tegen te gaan. Nestouius hacï va.:
zijnen kant ook zijne schriften eigenhandig onderteekemi
aan den Paus gezonden. De Paus hield te Jiome een«
•vergadering van-Disschoppen, waaria de schriften ya.-j