Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
.( aoo )
al deze zaken, dal hij eerder eene geschiedenis van ver»
Jedene gebeurtenissen schgnt te schrijven, dan toekomen-
de te voorzeggen."
LXXXVIL HOOFDDEEL.
Deugden van den H, JoAifyes C a nu s o sto uv s ,
en de hem aangedane vervolgingen.
Het Jaar 407.
Ter zelfder tgd strekte de H. Chrusostomtts, Aarts-
bisschop van Konsiantinopel, tot eer van den godsdienst,
door zgnen Apostolischen ijver voor de hervorming der
geestelgkheid en des volks dier groote stad. Hg berisp-
te met eene edelmoedige vrgmoedigheid de gierigheid der
rgken, de pracht der vrouwen, en de trotschh^id der
grooten. Zijn gver spaarde zelfs het hof niet: hij sprak
meeiTOalen tegen den keizer ARCADiis, en desjielfs vrouw
Eudoxia , over hunne verpligtingen. Deze tisschoppelijke
kloekmoedigheid haalde hem magtigevgandenèp denhals:
de keizerin Was voornamelgk op hem vertotomd uit hoof-
de van eene redevoering, welke hg op deze Vorstin töe^
gepast had. Zg zocht zich te wreken, «n zij vond in
Ïheophilos , Bisschop van Alexandrië, eenen dienaar ,
die haar in baren haat en in hare gruwelen ten dienste
stond. De H, Chritsostomus werd afgezet en in balling-
schap gezonden; raaar des anderdaags kwam er in Kon-
stantinopel eene aardbeving, die men als eene uitwer-
king van Gods gramschap hiervoor aanzag. Eudoxia zel-
ve was er zoo zeer door verschrikt, dat zij den keizer
ernstig bad, om den H. Bisschop terug te roepen, die
zegepralende weder in de stad kwam. Kort daarop brak
er eene nieuwe storm uit: men had der keizerin een zil-
veren standbeeld digt bg de hoofdkerk van Konstantino-
pel opgerigt, en men vierde er openbare feesten, die met
bijgeloovigheden gepaard gingen. De H. Bisschop pre-
dikte tegen dit misbruik. Toen Eudoxia hiervan ver-
wittigd werd, meende zg in hare persoon heleedigd te