Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
< »99 )
c/iiê, waar Paui-inüs, die er Bisschop was, hem Fries«
ter wgde; maar hg wilde in die stad niet big ven, noch
zich aan eenige kerk verbinden, omdat zgn voornemen
was, in de eenzame afzondering te blgven leven. Hg
ging naar Konstantinopel, waar hij eenigen tgd met
den H. Gheöokius van Nazianze woonde, en hij leide
zich, onder het geleide van dezen bekwamen leermees-
ter tbeV op de kennis van de H. Schrift, welke zijne
geliefdste uitspanning was. Van daar ging hg naar Rome,
waar de Paus Damastjs hem bg aich hield, om denge-
nen te antwoorden, die hem i-aadpleegden over de H.
Schrift, of over eenig punt der zedeleer. Na den dood
van Paus Damasos, keerde hij terug naar Palestina , en
ging te Betlüehem wonen. ïoen schreef deze H, Leer-
aar, dasr hij nu zgne zoo gewenschte rust genoot, de
meeste» ■ «gner groote werken over de H. Schrift, en
bewees daardoor aan de Kerk den allergrootsten dienst.
Hij ondernam den tekst der H, Schrift in het Latgn te
vertalen: met dit inzigt deed hg den moegelijken arbeid ,
van zicli met veel oplettendheid in de HebreeuwscHe i^A
te oefenen;./en om haar grondig te leeren, nam hg les-
sen van eenen Jooddie. in deze taal bekwaam en zeec
geoefend was. Vervolgens arbeidde hg onvermoeid oot
de moegelgke plaatsen. van de H. Schrift uit te leggen.
Hg verrgkte niet alleen de Kerk met eene nieuwe over-
zetting; maar hg schreef ook nog verhandelingen, om
de heilige Boeken gemakkelgker te verstaan. Wg heb-
ben zeer vele uitleggingen van den H. Hiehokimus: in
de voorrede zijner (uitlegging over den profeet Isaias,
die zeven honderd jaren voor de geboorte van onzen Za-
ligmaker heeft geleefd, zegt hij, dat hij hem niet alleen
beschouwt als een' Profeet, maar als een' Evangelist
en Apostel, omdat zijne voorzeggingen al de geheimen
van onzen Zaligmaker bevatten, zijne geboorte uit eene
Maagd, de Mirakelen van zijn leven, de smaadheid van
zgnen dood, de heerlgkheid zgner verr^zenis, de uit-
breiding zijner Kerk over de geheele aarde. » Isaias,"
zegt deze geleerde uitlegger, » spreekt zoo duidelijk yan