Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
( 198 ) \
LX XX VI. HOOFDDEEL.
De H, HIERON j M cs.
De H. Hieronimüs , een der beroemdste Leeraren van
de Kerk, werkte met den H, Augustinus mede om de
ketterg van Pelagius te bestrgden. In Dalmatië van
Christelijke en rijke ouders geboren, gaf hg vroeg blij-
ken , dat hij eenen zeer goeden aanleg voor de weten-
schap had; daarom dacht zgn vader, dat hg allerlei mid-
delen moest aanwenden om in hem deze kostbare spruit
aan te kweeken. Hg zond zijnen zoon naar Rome , en
deze jongeling maakte er groote vorderingen in de schoo-
ne letteren, en in de weisprekendheid; maar daar hrj
door zgne letteroefeningen meer bedoelde bg de men-
schen in eer en achting te komen, dan om in de ken-
nis der zaligheid te vorderen, liet God toe, dat hij
tot eenige ongeregeldheden verviel. Deze waren ech«
ter van geenen langen duur: omtrent het jaar 374 zon-
derde hg zich van de wereld af, en ging naar de wil-
dernis van Chalcides in Sgrië. Deze was eene groote
wildernis, door de heete zonnestralen als verbrand, en
nogtans bewoond door eenige Monniken, die er uit lief-
de, om boetvaardigheid te doen, waren gaan wonen.
Door de vrees voor Gods oordeelen getroffen, dacht Hie
RONiMus in zgne afzondering niets anders dan om er de
strengheden van voor te komen, toen Pelagius Palesti-
na doorreisde, en met alle magt poogde om er zgne dwa-
lingen te verspreiden. De H. Monnik verschrikt door
het gevaar, waarin hg het Geloof zag, stond der nieu-
we leer met kracht tegen. Pelagius geraakte in woede,
en hij schreef niet slechts om zgne dwalingen te verde-
digen; maar hij stookte zijne leerlingen tegen den H.
Hieronimüs op, en wel zoo zeer, dat zg vreesselgke
gewelddadigheden begingen: zg viefen het klooster, waar-
in hij was, aan, plunderden het uit, en staken het in
brand. De H, Hieronimüs deed eene reis naar yintio-