Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 195 )
denken, zeggen of doen kunnen, hetwelk tot de gods-
\ruclit behoort. Het is niet genoeg, dat Celestius zich
onbepaald aan het besluit van den heiligen Stoel onder-
worpen heeft: men moet, om alle ergernis weg te ne-
men, hem zonder de minste dubbelzinnigheid, zonder het
minste! bedrog, doen vervloeken alles wat er in zijne
schriften verdacht is, uit vrees, dat velen zich zouden
inbeelden, niet, dat de sektenstichter zgne dwalingen
verlaten heeft, maar dat de heilige Stoel die had goed»
gekeurd." Deze vertogen hebben hunne uitwerking ge-
had : de Paus Zozimus onderzocht alles met oplettendheid
en toen hg overtuigd was van de kwade trouw van (Je-
1.ESTIUS , sprak hij een vonnis uit, waardoor hij de be-
sluiten der Afrikaansclie Bisschoppen bevestigde , en waar-
door hij Pelagius en zijne aanhangers veroordeelde. Dit
vonnis werd met eerbied door de geheele Christen we-
reld aangenomen. — Men zag toen, hoe weinig staat et;
te maken is op al de beloften van gehoorzaamheid en
onderwerping, welke de ketters doen, eer dat zg ver-
oordeeld worden. — De Pelagianen beriepen zich van
dit besluit van den Paus op eene algemeene Kerkverga-
dering; maar ile H. Augustinus bewees, dat dit maac
geschiedde om het besluit van den Paus op eene bedrie-
gelijke wgze krachteloos te maken, en dat de vergaderde
Kerk niets anders zoude doen, dan hetgene, wat er dooi;
de Afrikaansclie Bisschoppen, met den Paus vereenigd,'
besloten was, te bevestigen; dat de ketterij genoegzaanr
veroordeeld was, en dat men haar niet meer behoefde fe
onderzoeken, maar haar >moest dempen. De keizer Ho-
NORius ondersteunde ook dit oordeel, en hij sprak^de
straf van ballingschap uit tegen degene, die zoo halsstar-
rig zouden zgn om de veroordeelde dwalingen te bigyen
staande houden.
LXXXV. HOOFDDEEL;
Dwaling der Halve-Peiagianeu.
De ketterg der Pelagianen, van alle kanten veroordeeld,