Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 194 ) \
die dit oordeel'op hen gelegd had. De Paus Ln-kocentius
die hen veroordeeld had, was gestorven. Peiagius schreef
op eene zeer eerbiedige wijze aan deszelfs opvolger , Zo-
z15ius, om zich te regtvaardigen. Gji-estics ging zelf
naar Roiv.e, en gaf hem eene met'4ist uitgedachte ge-
loofsbelgdenis over, met belofte om alles te veroordee-
len, wat de heilige Stoel zou.veroordeelen. De nieuwe
l'aus was tevreden met hem eenige verschillende vragen
te doen, waarop Celesthjs met dien schijn van eenvou-
digheid, en van regtzinnigheid antwoordde, waarmede
de bedriegerg zich zoo schoon weet te bedekken. Hg
nam geene andere voorzorgen, en hij oordeèlde hem on-
schuldig; niet, dat hg zgne dwalingen goedkeurde , maar
omdat deze bedrieger vooraf verklaard had, zich aan
het oordeel van den heiligen Stoel te onderwerpen. Zo-
ziMcs, schreef eenen brief aan de AfHkaansche Bisschop
pen, waarin hg zich overtuigd beloont van de opregtheid
van Pelagius, en waarin hg hun eene sbort van ver\vgt
geeft omtrent hun gedrag ten opzigte van dien leeraar
der nieuwigheden, zonder echter een woord te melden,
hetwelk zgne kwade leer begunstigde. Toen men dezen
brief in Afrika ontvangen had, zag men, dat de Paus
door deze schrandere bedriegers misleid was geworden;
men haastte zich om eene zoo talrgke Kerkvergadering,
als het mogelgk was, aan te leggen. Er bevonden zich
hierop twee-honderd-veertien Bisschoppen: men ontwik-
kelde deze zaak zeer naauwkeurig; men leide alles wat
er in Afrika gebeurd was uit; men toonde het vergif,
hetwelk er in de geloofsbelgdenissen verborgen'lag, en de
bedriegergen dezer ketters aan; men maakte leerstellige
regels, die men naar Rome zond, met eenen brief ia de
volgende bewoordingen: n Wij hebben vastgesteld, dat
het vonnis, door Innocentius tegen Peeagius en Ceees»
Tius uitgesproken, zijne uitwerking hebbe, tot dat zij
ronduit belgden, dat de genade van Jesüs Christus ons
niet alleen moet helpen om de regels der regtvaardigheid
te kennen; maar ook om die bij elke daad te volgen;
zoo verre, dat wg, zonder dit hulpmiddel, niets hebben,