Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 193 ) \
i.ca. üeze ergernis, wekte den ijver der Afrihaansche
Ijisschoppen op, en men hield er twee Kerkvergaderin-
gen, de eene te Karthago, en de andere Mileve in
/ji6, waar men, overeenkomstig met het Catholqke ge-
loof, besloot, dat de zonde van Adam tot zijne kinderen
is overgegaan, en dat men, zonder eene inwendige ge-
nade , die ons den goeden wil ingeeft, geen bovenna-
tnurlgk goed of iets nuttigs ter zaligheid doen kan. De
Vaders dezer Kerkvergadering schreven aan den H. Paus
Innocentius, om hem te verzoeken dit besluit door het
gezag van den Apostolischen Stoel te bekrachtigen. De
l'aus antwoordt op de Sgnodale brieven der Afrikaan-
sche Bisschoppen; hij prijst hunnen ijver in de zuiverheid
van het geloof te handhaven; hij bevestigt grondig de
oude leer der erfzonde, en de noodzakelijkheid der ge-
nade , voor al de daden van de Christelqke godsvrucht;
hij veroordeelt plegtiglijk Pelagius , Celestius , en hun-
ne sektenbroeders, en hg verklaart hun, zoo zij hunne
dwalingen niet verzaken, afgescheiden van de kerkelgke
gemeenschap. Na dit besluit van den Paus, zag de H,
AuGüSTiNrs de zaak als volkomen beslist aan: » Rome
heeft gesproken," zegt deze H, Leeraar; » het oordeel
van de Afrikaansche Bisschoppen is naar den Apostoli-
schen Stoel gezonden: de brieven van den Paus, die het
bekrachtigen, zgn gekomen: de zaak is geeindigd; God
geve, dat de dwaling ook ophoude!"
LXXXIV. HOOFDDEEL:
'Listige kunstgrepen en halsstarrigheid der Pelagianen.
Het verlangen an den H. Augustinus werd niet ver^
iivuld: de dwahng bleef voortduren, ondanks de veroor-
deeling, die zg had ondei^aan. Pelagius, en de zij-
jinen waren niet van zin om zich aan het oordeel, welk
i^men tegen hen had uitgesproken te onderwerpen; maar
^ om voor het oog der menschen de ylek uit te wisschen,
f. Deel, 9

..Sm