Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 192 -)
Rome, en verspreidde heimelijk eene nieuwe leer, die
haren oorsprong vond in den hoogmoed der menschen J
wien zg streelt. Hij locchende de erfzonde, endenood-
zakelgkheid der genade van den Verlosser. Hij durfde
in het eerste zich niet openlijk verklaren, uit vrees vanj
de gemoederen tegen zich op te zetten, door het aloude
en algemeene Geloof te hestrqden; maar om die allengs
voor te bereiden om zijne dwalingen aan te nemen, om
kleedde hij die met dubbelzinnige woorden. Hij wist zich
eenen leerling, met name Celestius te winnen, die veel
bijdroeg om deze goddelooze sekte uit te breiden. Deze
ging naar Afrika; en daar hij stoutmoediger was, en
meer durfde ondernemen, dan zijn meester, leerde hij
daar zonder bewimpeling, tegen de leering van den H
Paulus aan, dat de zonden van den eersten mensch niet
tot deszelfs nakomelingen was overgegaan, en dat de
mensch, zonder eene inwendige genade, door zijne na
tuurlgke krachten de geboden Gods kan volbrengen. De-"
ze goddelooze nieuwiglieid verwekte onlusten: de H. Au-
gustinus wederleide dezelve met kracht door geleerde
schriften: hij bewees, door de uitdnikkelgke woordenj
der Schrift, en door het Doopsel, welk men den kinde-i
ren bedient, dat wij schuldig aan de zonde van onzen
eersten vader, geboren worden. Hij bewees door het
gebed, welk onze Heer ons geleerd heeft, dat wij eene
genade noodig hebben, die onzen wil voorkomt en helpt
in al de daden, die tot de zaligheid nuttig zijn. Celestius
werd alzoo te Karthago veroordeeld, en van de kerke-.
Igke gemeenschap uitgesloten. In dien tussehentijd was^
het aan I'elagitjs, die naar Palestina gegaan was, ge-;
lukt, om aldaar door zijne veinzerij en door zijne logener
eenige Bisschoppen te bedriegen. Zgne leer werd in d(
Kerkvergadering van Bicspolis veroordeeld, welke uil
veertien Bisschoppen bestond; maar Pelagius zelf werc
vrijgesproken, omdat hij Catholgk scheen. Hij werd ei
trotscher door, en zond den H. Augustinus zgne verde-|
diging, waarin hij roemde op het gunstige oordeeT, welki
m^n oBitceat zijnen persoan in het Ooslen had uitgcspro-|
I
i