Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
il
( )
die de Catholijken verkozen om de zaak van de Kerk te
verdedigen; maar de zes anderen lieten op hem de zorg
berusten, om de booze spitsvindigheden der Donatisten te
beantwoorden. Deze onderhandeling duurde drie dagen.
De H. Augustinus bewees duidelijk, dat er in het geheel
geene wettige oorzaak bestaat om zich van de Catholijke
Kerk af te scheiden, en dat hare eenheid te verbreken
eene groote misdaad is; dat men in den schoot der Kerk
moet zijn om zalig te worden, en dal er buiten dien
geene zaligheid te hopen is; omdat buiten deze éénige
Kerk noch ware heiligheid , noch ware regtvaaröigheid
kan zijn; dal de ware Kerk, die de éénige f3ruid van
Ji;8us Christus is, volgens de beloften over de geheele
aarde verspreid is, en niet opgesloten in eenen hoek van
AJrika; dat zij op aarde uit goeden en kwaden bestaat j
dat men, wel is waar, met de kwaden geene gemeenschap
moet houden, in hunne goddelooze boosheid; maar dat
men zich niet uitwendig van hen moet afscheiden. God
zegende den ijver van den H. Leeraar; diegene onder de
scheurmakers, die nog eenige liefde voor de waarheid had-
den behouden, en diegene onder het volk , die onderrigt
werden van hetgene, wat er bij deze vermaarde onder-
handeling gebeurd was, deden eindelijk de oogen open;
en van dien tijd af kwamen zij in menigte zich met de
Kerk weder vereenigen.
LXXXIH. HOOFDDEEL.
I
Ketterg der Pelagianen.
Het Jaar 412«
Allengs verdoofde de scheuring der Donatisten; maar
toen werd de Kerk op nieuw aangevallen door andere vij ■
anden, die haar gedurende eenen langen tgd en op eene
gevaarlijke wijze bestreden. Pdlaoios in Groot-Brittanje
geboren, was aan hun hoofd. Hij was zoo geslepen ,,
listig en schgnheilig, dat hij, zonder van gevoelen te
veranderen, van taal wist te veranderen. Hij kwam f c
.'•i-f'",!