Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 190 ) \
de kanten Kerkvoogden benoemd werden om met elkan-
der te onderhandelen. De ambtman Marcelunus was j
door den keizer belast om er de orde en de rust te hand- 5
haven. Deze vermaarde onderhandeling werd den zes-(
tienden M^ van het jaar 411 gehouden. Men verkoc»)
van elke zgde zeven Bisschoppen, om zamen te onder-i
handelen, en vier geestelgke Notarissen ora hetgene, watj
er verhandeld werd, in orde op te schrgven. Tot meer'
zekerheid waren vier Bisschoppen belast ora een wakend
oog over de Notarissen te houden. Toen alles in orde
was gebragt, gaven de Catholijke Bisschoppen een won-
derlijk voorbeeld van gematigdheid en van edelmoedig, i
heid; zij deden zoo mondelings als bij geschrift deze ver- j
klaring: « Zoo onze tegenstrevers ons kunnen bewijzen, |
dat de Kerk alleen maar overgebleven is in de partij van t
Donatus, zoo stemmen wg toe om onze Bisschoppelgke 1
stoelen aan hen af te staan, en om ons onder hun be-i
stuur te begeven; zoo in tegendeel wij hun bewgzen, dat 1
de Kerk, over de geheele aarde verspreid niet kan.dwalen, 1
zoo stemmen wg toe , dat, zoo zg zich met ons weder ver- j
eenigen , zij met ons weder in de eer van het Bisschoppelijke j
ambt zullen deelen." Zij strekten hunne edelmoedigheid ii
nog verder uit: » Bgaldien de Geloovigen," voegen zg er f
bij, »ongaarne, tegen het gewoonlijke gebruik, tweei
Bisschoppen in eene en dezelfde kerk zien, zullen wij (
van ons Bisschoppelijk ambt afzien , en w ij zullen hun al-1
léén onze Bisschoppelgke stoelen overlaten. liet is om 1
zalig te w orden genoeg, dat wij Christenen zijn: de Bis- i
schoppen worden om het volk aangesteld; zoo het voor
de Geloovigen nuttig is, dat wg van onze waardigheid!
afzien, zoo stemmen wg er uit geheel ons hart in toe." f
Met verwondering merkt men op, dat onder de bgna drie |'
honderd Catholijke Kerkvoogden, die bg deze onderhan-i
deling tegenwoordig waren, er maar twee zijn geweest, f
aan wie dit edelmoedig besluit in het eerste mishaagde, [■
zij voegden zich echter schielgk bg het algemeene ge-1
voelen. De H. Augustinus, die er de ingever van was,
is niet slechts één van de zeyen Bisschoppen geweest,.