Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 188 ) \
een besluit van den keizer Constantinus; maar Dona-
tus, en die het met hem hielden, weigerden halsstarrig
om zich daaraan te onderwerpen: zij rigtten Altaar tegen
Altaar op, door eenen anderen Bisschop te Karthago aan
te stellen. Zij schreven brieven naar alle kanten van Afri-
ka, o.ti de Geloovigen van de gemeenschap van Cecilianus
afkeerig te maken, en kwamen met verscheidene dwalin-
gen voor den dag; zij beweerden, dat de ware Kerk overal
vergaan was, behalve bg hunne partg, dat het Doop.
sïl, en de andere Sacramenten, die buiten hunne ge-
meenschap bediend waren, nietig waren, enz. Deze
ongelukkige scheuring was de oorzaak van zeer vele ram-
pen in Afrika. De kerkelgke ban, dien de Kerk tegen
hare wederspannige kinderen gebruikt, verschrikte de üo-
natisten niet, die raaar zochten om zich af te scheiden,
en eene bgzondere maatschappg uit te maken. Dit mid- ^
del was krachteloos tegen menschen, welker misdaadbe- f
stond om de eenheid der Kerk te verbreken. Hunne }
partij nam onmerkbaar toe; en toen zij zich sterk ge-
noeg bevonden, sloegen zg tot vreesselijke gewelddadig-
heden over, die men naauwelgks zoude kunnen gelooven,
zoo de ondervinding niet had geleerd, dat de geest der
scheuring, even als die der ketterg tot de grootste wan-
orden bekwaam is. In de daad, de halsstarrigheid der
Donatisten ontaarde in woede: zg maakten zich gewa-
pender hand meester van de kerken; zg verjoegen de
Bisschoppen, verbrijzelden de Altaren en de heilige va-
ten. Hunne goddeloosheid ging zoo ver, dat zg dege-
ne , die buiten hunne gemeenschap het Doopsel ontvan-
gen hadden, met geweld herdoopten, als of de Kerk in
het overige gedeelte der wereld vergaan was, en dat zij
niet bestond dan in eenen kleinen hoek van Afrika, dien
deze oproerige partg in had. Als men weigerde om van
hunne hand een tweede Doopsel te ontvangen, werd
men op de onraenschelgkste wijze mishandeld. Niet te-
vreden met degene, die hun tegenstand boden, deerlijk
te kwetsen, strekten deze dolle menschen hunne bar-
baarschheid zoo verre uit, dat zg hun kalk en aagn in