Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 185 ) \
schelden. Stel u dien vreesselgken dag voor oogen, waar-
op de vorsten en de onderdanen voor den regterstoel van
de opperste Geregtigheid zullen verschijnen, en bedenk
eens wel, dat al uwe feilea dan zullen uitgewischt zijn
door de vergilFenis, die gij zult geschonken hebben."
Theodosius werd weemoedig, begon te weenen, en gaf
tot antwoord: » Hoe zou ik de vergiffenis kunnen wei-
geren aan menscheu zoo als ik ben, nadat de Heer van
Hemel en aarde, den staat van eeiien slaaf heeft aange-
nomen, en zgnen Vader wel om genade heeft willen
bidden voor degene, die Hem dat zware Igden hadden
aangedaan , en die Hij met zijne weldaden had overla-
den!" Daarop zond hij den H. Bisschop naar zgn volk
terug. » Ga henen, Vader," zeide hij, » ga henen;
haast u om u weder aan uwe kudde te vertoonen, geef
de stad Antiochië de rust weder; zij zal, na eenen zoo
hevigen storm niet volkomen opgehelderd zgn, daa nadat
zij haren stuurman zal wederzien."
LXXX. HOOFDDEEL.
Val en boetvaardigheid van Tbbooosiüs,
Het Jaar 389.
Eenigen tgd daarna vergat Theodosius de bedaardheid,
die hij in het geval van Antiochië had getoond, en hg
liet zich door de eerste driften van zgne gramschap over-
meesteren. In de stad 2'hessalonika, de hoofdstad van
Illgrië, was een oproer ontstaan tegen den stedehouder,
die in dezen opstand het leven verloor. De keizer ge«
raakte op de eerste tijding van dezen opstand in zo3
geweldigen toorn, dat hij op staanden voet bevel gaf om
al de inwoners dier stad, zg mogten schuldig of onschul-
dig zgn, ter dood te brengen. Er kwamen hier door
zeven duizend menschen om. Theodosius was toen te
Milanen. De H. Ambrosius , Bisschop dezer stad schreef
den keizer, om hem de grootheid van zijne misdaad voor
te stellen, en weder in zich zelyen te doen gaan, Hg