Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 182 ) \
hem uit al de men'gte; hg liep naar hem foe, omhelsde
hem met eene eerbiedige en teedere geestdrift; hij kuste de
hand die hem reeds bij voorraad gekroond had. Vervolgens
verzocht hij al de Bisschoppen om de beste middelen te
beramen, om der Kerk den vrede weder te geven , en
hij beloofde hun, dat hij hen met al zijn gezag zoude on-
dersteunen. De opening der kerkvergadei'ing geschiedde
met veel plegtigheid. Men beproefde eerst om de Mace-
donianen tot het ware Geloof terug te brengen. Tiicojjo-
sii.'s zelf vermaande hen om tot het Geloof en gemeenschap
der Kerk weder te keeren; maar zij weigerden het hals-
starrig , cn verlieten de kerkvergadering, die hen toen
als openbare ketters behandelde. Men vernieuwde dus
de besluiten der kerkvergadering van Nicea; en de ge-
loofsbelijdenis van deze kerkvergadering bekrachtigende,
voegde men er slechts eenige woorden bij tot verdere uit-
legging van hetgene, wat er reeds omtrent de menschwor-
ding van den Zoon Gods, en de Godheid van den H.
Geest bepaald was. Deze geloofsbelijdenis, sprekende van
de menschwording van Gods Zoon, zeide alleen: » Hij is
nedergedaald uit den Hemel, heeft het vleesch aangenomen ,
is mensch geworden , heeft geleden, is op den derden dag
verrezen, is ten Hemel geklommen, en Hij zal komen om
de levenden en de dooden te oordeelen." De geloofsbelij-
denis van Konsiantinopel zegt: n Dat Hij van den Hemel
is nedergedaald, het vleesch heeft aangenomen van den
H. Geest, uit de Maagd Maria , en is mensch geworden,
dat Hij voor ons onder Pontius Pilatus gekruist is, dat
Hij geleden heeft en begraven is, op den derden dag
verrezen is volgens de Schriften, ten Hemel is opgeklom-
men , a^n de regterhand des Vaders zit, en dat Hij met
heerlijkheid zal wederkomen om de levenden cn de doo-
den te oordeelen, e,n dat zijn rijk geen einde zal hebben."
Omtrent den derden Persoon der H. Drievuldigheid drukt
de geloofsbelijdenis van Nicea zich alleen door deze twee
woorden uit: wy gelooven in den Heiligen Geest, De
geloofsbelijdenis van Konstantinopel voegt er om de Ma-
cEDONiANEN bij: » Wij gclooycn ia den Heiligen Geest,