Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( »78 )
De grondige kennis, die hg van de H. Schrift had, zg-
ne juiste en overtuigende wgze van redeneren, zijne rijke
en levendige verbeelding, zijne ongeloofelijke gemakke.
Igkheid van zich uit te drukken, de zuiverheid en
netheid van zgnen stgl maakten, dat hg van de ge-
heele stad bewonderd werd. Terwijl hij door zijne
voorbeeldige deugden stichtte, verdedigde hg de waar-
heid op eene zegepralende wgze; maar toen er verdeeld-
heden ontstonden wegens zijne verkiezing als Bisschop van
Konstantinopel, riep hg uit: i) Als mgne verkiezing zoo
vele onlusten veroorzaakt, dan wil ik het lot van Jonas
ondergaan ; werp mg in zee om het onweêr te doen be-
daren, schoon ilc het niet heb doen opkomen." Hij nam
vervolgens afscheid van zgne kerk en van het volk, en
hg keerde weder naar Nazianze; hg schreef aan eenen
zgner vrienden in deze bewoordingen: » Ik kan het ge-
luk , hetwelk mijne vijanden door hunnen naijver mg be-
zorgd hebben, niet genoeg achten; zij hebben mg uit
eene groote verlegenheid getrokken door mij te verlossen
van de gevaren van het Bisschoppelgke ambt." De re-
devoeringen van dezen H. Leeraar maken het grootste
gedeelte der Schriften uit, die wij van hera hebben. Niets
is verhevener, deftiger, de grootheid van onze Geheimen
waardiger dan deze redevoeringen, die den H. Gbego-
Eius den bgnaam van GooosLeBRDE bg uitmuntendheid
verworven hebben.
LXXVII. HOOFDDEEL.
Ketterg der Macbdoisij«eh,
De dood van Valens maakte een einde aan de groote
wanorden, die het Arianendom, door keizerlijk gezag on-
dersteund, in het Oosten gesticht had; maar uit den schoot
dezer ketterg werd er eene andere geboren, die niet
minder strgdig was met het geloofstuk der heilige Drie-
vuldigheid ; zij randde de Godheid van den Heiligen Geest
aan. De stichter van deze nieuwe ergernis was Mace-