Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( '77 )
het met de kwade voorbeelden even als met de besmet-
tende ziekten gaat, die ligtelijk aansteken; wij kenden ter
Athene maar twee wegen, den weg naar de kerk, en
dien naar de scholen; wij wisten volstrekt die wegen
niet, die naar de wereldsche feesten, naar de schouw-
spelen, naar de bijeenkomsten leiden," — Hoe kan men
aan de jeugd een schooner voorbeeld voorstellen, dan
deze twee heilige Jongelingen/ Wel dengenen, die in
eene nog teedere jeugd geene vriendschappelijke verbiad-
tenissen aangaan, dan om zich tot de deugd op te wek-
ken, en die vroegtijdig begrijpen, hoe ijdel de vermake-
lijkheid en de vrolijkheden zijn , die de wereld hun aan-
biedt ! — De II, Gregorius van Nazianze bragt het
grootste gedeelte van zijn leven in afzondering door, waar-
voor hij veel smaak had. Toen hij op aanhoudend ver-
zoek van zijnen hoog beroemden vriend uit zijne afzon-
dering getrokken, en tegen zgnen zin tot het Bisschop-
pelijke ambt verheven was, werd hij omtrent het jaar
3/9 naar KonHantinopel gezonden , om die kerk te be-
stieren, en om zich tegen den voortgang van het Aria-
nendom, welk in die groote stad heerschte, te verzetten.
Zijne deugd, zgne geleerdheid, zijne welsprekendheid,
alles scheen eene gelukkige uitkomst te voorspellen. Hij
durfde der ketterij het hoofd bieden op de plaats zelve,
waar de keizers, hare beschermers, hun verblijf hielden.
Aan allerlei mishandelingen blootgesteld, stelde hij er
niets tegen dan het geduld; hij betoonde jegens eenen
iederen eene groote liefde, daar hij tegelgk een stren»
en verstorven leven leidde, in het heimelgke voor Gjd
zuchtende , en zich bereid makende tot de uitoefening van
het heilige ambt door het gebed en door de overweging
der H. Schrift. Door dit waarlijk Bisschoppelgke gedrag
won hij in korten tijd de genegenheid der inwoners vaïi
Konstantinopel, wier meesten hij het geluk had uit het
Arianendom te redden : deze eerste bewegingen van ge-
negenheid bragt hen zoo verre, dat zg achting en eer-
bied voor eenen zoo heiligen en geleerden man kregen.
" 8