Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 176 ) \
sc7ien Bisschop foe, zgnen zoon te doopen, die daarop
weder ziek werd, cn weinig tqds daarna stierf. Deze
slag bekeerde Valens niet, hij veroordeelde ten tweeden
male den H, Kerkvoogd tot de ballingschap; maar toen
hg het bevel daarvan wilde onderteekenen, brak de pen
tot driemaal in zijne handen, en hg beefde zoo zeer, dat
hij niet eene eenige letter konde schrijven. Eindelgk
deed God zijne gramschap over dezen onboetvaardigen
vorst uitschijnen, die in eenen veldslag sneuvelde, waar-
bij hg verdwenen is; zoo dat men zijn ligchaam, niet
heeft kunnen vinden. Men meent, dat bij, door een'
pijl gewond, zich in eene hut heeft laten brengen, die
de vganden in brand staken.
L X X V 1. H O O F D D E E L.
Deugden van den H. Gneeonics van NazianzCi
HetJaarSja.
De H. Basilius was door de banden van vriendschap
naauw met den H. Gregohius van Nazianze verbonden,
die niet minder dan hij voor de zuiverheid van het Ge-
loof gverde. Deze vriendschap, die ten tgde van hunne
studiën te Athene werd aangeknoopt, werd hoe langer
hoe sterker, en duurde zoo lang zij leefden. » Wij had-
den beiden hetzelfde doel," zegt de H. Gregorius in het t
verwonderlgke verhaal, hetwelk hg zelf doet van de re- t
den, welke aanleiding tot deze heilige vriendschap heeft f
gegeven; » wg zochten denzelfden schat, de deugd; wg [
waren er op uit om onze vereeniging te vereeuwigen, ,
door ons tot de gelukzahge onsterfelgkheid voor te berei- j
den; wij dienden elkander tot meesters en tot opzigters, i
door elkander tot de godsvrucht te vermanen; wg hielden s
in het geheel geene gemeenschap met diegene onzer me» •
deleerlingen, die ongeregeld van zeden waren, en wg :
gingen alleen met diegene om, die door hun zedig en or-
delgk gedrag, en door hunne wgsheid ons in de oefening
van het goede konden doen stand houden, wetende, dat