Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 175 ) \
dienstige vertooning ge trollen; hg bleef als verstomd en
van vrees verschrikt staan. ïoen hij echter wat bij ge-
komen was, wilde hij zijne offergiften aanbieden ; maar daar
niémand der dienaren, volgens het gebruik, bij hem kwam
ora die te ontvangen, omdat men niet wist, of Basilius
die zoude willen aannemen, begon hg eensklaps te beven:
zgne heenen trilden onder zijn lijf, hg had noodig, dat
een der Priesters, die deszelfs zwakheid merkte, hem
vasthield en ondersteunde. De H. Kerkvoogd dacht, dat
hij bij deze gelegenheid van den letterlijken zin der ker-
kelgke tucht konde afgaan, en hij gebruikte de toege-
vendheid om de offergiften van den keizer aan te nemen;
maar hij liet hem niet tot de tafel des Heeren naderen.
De vorst bedaarde en hg zocht den H. Basilius te ge-
winnen door magistraatspersonen, officieren van zijn leger,
en verscheiden' der aanzienlijk sten tot hem te zenden:
eindelgk hield hg zelf eene onderhandeling met den H.
Bisschop, die, zonder de palen van eerbied te buiten te
gaan, met eene Apostolische vrijmoedigheid tot hem sprak,
en eenen hoveling , die hem in tegenwoordigheid van den
vorst bedreigde, deed zwggen. Deze onderhandeling maak-
te den keizer niet misnoegd; zg liep ten voordeele van
den H. Kerkvoogd uit, wien hij zelfs landerijen tot eene
milde stichting voor een gasthuis te Cesarea schonk; maac
'de Arianen, die alles op hem vermogten, deden hem
weldra van gezindheid veranderen. Valens had besloten ,
den H. Basilius te verbannen toen zijn zoon een hevi-
ge koorts kreeg, waarvan de-geneesheeren hem door geene
artsenij konden genezen. De keizer overtuigd, dat deze
ziekte eene regtmatige strafwas voor hetgene, wat hg
tegen den H. Basilius had besloten, liet hem halen.
Zoodra de H. Bisschop zijnen voet in het paleis gezet
had , bevond de jonge prins zich beter: hg verzekerde,
dat het kind niet zoude sterven, mits dat men zich ver-
bond , het in de gronden der Catholijke leer te laten op-
voeden. Op het aannemen van deze voorwaarde begon
hij te bidden: en het kind werd genezen : maar de kei-
zer hield zgn woord niet: hij stond aaa eenen Ariaan-