Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 174 ) \
geene gelegenheid zoude hebben, als Martelares te ster-
ven." Maar waarom neemt gij dit kind met u mede ?"
B Dit doe ik," zeide zij » opdat het aan dezelfde heer-
lijkheid deel hebbe." Mobestus keerde, verbaasd over
den moed van deze vrouw, naar het paleis terug, on-
derhield den keizer over hetgene, wat hem gebeurd was,
en hij haalde den keizer over, om van eene onderne-
ming af te zien, waarin hij niet zoude slagen, en die,
schoon hg hierin mogte slagen, hem niet tot eer konde
verstrekken, — Deze trek alleen is genoeg om te doen
begrijpen, welke gevoelens de eerste Geloovigen omtrent
de scheuring hadden. Opmerkzaam om volgens deze woor-
den van Jesus Christus te handelen: De schapen vol-
gen den waren Herder, zy luisteren met onderwerping
naar zgne stem ; maar zij ontvlugten den huurling, ble-
ven zg onschendbaar gehecht aan den Bisschop, dien de
Kerk gezonden had, en zg waren bereid om hetgene,
•wat hun het dierbaarste was, op te offeren, en om zelfs
liever hun leven te verliezen, dan met eenen ingedron-
genen in de kerkelijke gemeenschap te treden.
LXXV. HOOFDDEEL.
VdLBifS heeft in tegenwoordigheid van den H, Basilivs.
De keizer bevond zich op den feestdag der verschijning
des Heeren, of op H. Drie-Koningen , te Cesarea, en
ging naar de hoofdkerk, om er den goddelijken Dienst bij
te wonen. Hij kwam er in, door zijne geheele Igfwacht
vergezeld, als om den H. Bisschop door deze ontz^ver-
wekkende pracht aan het wankelen te brengen; maar toen
hij de schoone orde zag, en de zedigheid van ontelbare
menschen, en de diepe ingetogenheid van den H. Basi-
iius, die onbewegelijk voor het Heiligdom stond, en zg-
ne oogen er niet van afsloeg, en zich in den geest met
God vereenigd hield; de godsvrucht van de dienaren des
Altaars, die bg hem stonden, en meer naar Engelen dan
naar menschen geleken, werd de vorst door deze gods*