Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( »73 )
den. Als het kerktijd was, gingen zij buiten de stad,
en kwamen in het veld b'jeen om te bidden. Toen dit
den keizer ter ooren kwam, raakte hij in toorn tegen
den prefekt, en hij deed hem scherpe venvijtingen, dat
hij geene zorg gedragen had ora deze bijeenkomsten te
verhinderen. Hij gaf hem bevel om al de soldaten, die
hij had, bgeen te brengen, om deze menigte uiteen te
drgven. Modestus , alhoewel hij (tegen de Catholijken
was, hield van die strenge middelen niet : hij deed de
Geloovigen heimelijk waarschuwen, om den volgenden
dag niet naar die plaats te gaan, alwaar zij gewoon wa-
ren bijeen te komen, om zamen te bidden, omdat de
de keizer hem had bevolen, degene , die zich aldaar zou-
den bevinden, te straffen. Hij hoopte, door deze bedrei-
ging, die bijeenkomst te beletten, en door dit middel
den keizer te bevredigen; maar de Catholgken gingen
nog met meer geestdrift naar die bidplaats; zij kwamen
er 's morgens gansch vroeg, en in nog grooter getal bg-
een. De prefekt, hiervan onderrigt, wist niet wat hij
zoude doen. Hg ging echter naar die plaats op marsch;
maar hrj maakte met zija volk een buitengewoon gedruisch',
om het volk schrik aan te jagen, en het uiteen te drij-
ven. Toen hij door de stad trok, ontwaarde hij eene
arme vrouw, die schielgk uit haar huis liep , zonder dat
zij zelfs bedacht was om de deur van haar huis te slui»
ten, met een kind aan de hand, en haren mantel slor-
dig liet slepen, in plaats van hem volgens het lands ge-
bruik op te nemen; alzoo liep zg door de rg der solda-
ten , die voor den prefekt vooruit trokken, en liep voort
met de grootste drift, zonder de minste bevreesdheid tes
toonen. Modestus liet haar aanhouden, en vraagde haar
waar zij zoo schielijk naar toe ging. » Ik loop," zeide
zij, n naar het veld, waar de Geloovigen vergaderd
zijn." » Weet, gij dan niet," vervolgde de prefekt,
» dat er een bevel is, om al de degene, die men daar
zal vinden, om te brengen?" » Ja, dit weet ik wel,"
antwoordde deze vrouw, n en daarom is het juist, dat
ik mij haast, ora er te komen , uit vrees dat ik anders