Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page

( 172 ) \
ken." » Het is," hervatte de H. Kerkvoogd, n het is
omdat gg waarschijnlijk nooit met eenen Bisschop te
doen hebt gehad." De prefekt konde zich niet on|hou-
den om de kloekmoedigheid van deze ziel, boven belof-
ten en bedreigingen verheven, te bewonderen. Hij ging
den keizer rekenschap geven van den slechten uitval
van den aan hem opgedragenen last: n Prinsl" zeide
hij hem, u wg zgn overwonnen door een eenig menschj
hoop niet, om het door de bedreigingen te verschrikken
noch om het door vleijende woorden te gewinnen : gg
moet geweld gebruiken." De keizer oordeelde het ech-
ter toen niet raadzaam, dien weg in te slaan: hij had
vrees voor het volk van Cesarea, en hg gevoelde on-
danks zich zeiven eerbied voor den H. Kerkvoogd,
LXXIV. HOOFDDEEL.
TVonderhare moed eener Christene f^'rouw,
I
In deze vervolging van den keizer Valens , gaven niet fe
alleen de Bisschoppen en de Priesters, maar de eenvou- o
dige Geloovigen, en de Vrouwen zelve uitstekende blijken 1
van hun geloof, en van hunnen moed. Zie er hier een 1
merkwaardig voorbeeld van. De keizer had den H. Bar- ■>
SES, Bisschop van Edessa, eene stad van Mesopotamië,
uit hoofde van deszelfs gehechtheid aan het geloof van 1
JSicea , verbannen, en eenen anderen Bisschop in deszelfs '
plaats doen wgen. Hij had den prefekt ]\Io«estüs gelast 3
om de Priesters en de Diakenen te noodzaken om met :
den nieuwen Bisschop kerkelijke gemeenschap te houden, j
of om hen naar de uiterste grenzen van het rijk te zen.;i
den. Modestus liet hen bijeen komen, en beproefde om»
lien over te halen; maar het gelukte hem niet. Een hun-■
ner antwoordde kloekmoedig uit naam van allen. » Wij
hebben eenen wettigen Herder, en wij erkennen geenen
anderen." Zij werden alzoo in ballingschap gezonden.
Het volk, door hun voorbeeld aangemoedigd, weigerde
®m met den ingedrongenen kerkelijke gemeenschap te hou-