Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page

( 171 ) \
gewinnen , of ten minste om hem vrees aan fe jagen , en
hem te verpiigten om de Arianen in zijne kerkelijke ge-
meenschap aan te nemen. De prefekt ontbood den H.
Bisschop: hg vertoonde zich met al de teekenen zgner
waardigheid, de grootste van het rijk; hij zat op zgnen
: regterstoel, en was omringd van zgne geregtsdienaren
met hunne bundelbijlen gewapend. Basilios verscheen
voor hem met een bedaard en gerust gelaat. De prefekt
ontving hem in het eerst vriendelgk; hij spoorde hem
met vlegende woorden aan, om aan het verlangen van
den keizer te voldoen, en met de Arianen kerkelijke
gemeenschap fe houden. Daar lig door dit middel niet
slaagde, nam hij eene bedreigende houding aan, en zeide
op eenen vergramden toon : » Wel, denkt gij u dan te-
gen eenen zoo magtigen keizer te verzetten, aan wiens
wil de geheele wereld gehoorzaamt ? Vreest gg niet oin
de gevolgen zgner verontwaardiging te gevoelen? Is hij
geen meester om u van uwe goederen te berooven, om
u te verbannen, om u zelfs het leven te benemenï"
» Deze bedreigingen verschrikken mij niet," antwoordde
Basilius, m die niels bezit, kan ook niets verliezen; of
zoudt gij mg deze slechte kleederen, die ik draag, en
eenige boeken, die al mijn rijkdom uitmaken, willen af-
nemen? Wat de ballingschap betreft, daar ik aan gee-
ne plaats gehecht ben, zoo ben ik nergens in balling-,
schap. De geheele aarde behoort aan God toe; zg zal
overal mijn vaderland, of liever de plaats van mgne
vreemdelingschap en doorgang zgn. Ten opzigte van den
dood, ik vrees hem niet: hg zal zelf voor mij eene
gunst zijn, omdat hij mg tot het ware leven zal bren-
gen ; ik heb al overlang dit leven afgestorven: de folte-
ringen zgn niet in staat mij te verschrikken ; mijn lig-
chaam is zoo mager en zwak, dat het die niet lang zal
kunnen uitstaan; de eerste slag zal een einde aan mijn
leven en aan mgne pijnen maken." Deze redenen, die
vreemd klonken in de ooren van eenen hoveling, waren
voor den prefekt iets buitengewoons: n Nooit," zeide hg ,
1) heeft men tegen mij eene zoo stoutraoedige taal gespro-