Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
{ 168 )
staan, dat er geen ander middel was om de rampen dt
Kerk te heelen, dan door de onderwerping aan de bfeslu
ten dezer Kerkvergadering te doen stand grijpen. E
Kerk begon na zoo vele moeijelijkheden weder adem
halen: zij ondervond van den kant van Jovianus een
gunstige bescherming, waarvan zij sedert Constantin
was beroofd geweest. De godvruchtige keizer had aa
de Geestelijken, aan de Weduwen en aan de Maagde
hunnen vrijdom van lasten wedergegeven, hij had aa
de landvoogden der provinciën bevolen, de vergaderinge
der Geloovigen te begunstigen, te waken voor de eer va
den gaddelijken dienst, en voor de onderwijzing van h
volk. Men vleide zich langen tijd al deze voordeelen
zullen genieten, toen Jovianus , die nog maar twee i
dertig jaren oud was, op zijn bed werd dood gevonde
Men meent, dat hij gestikt is door dea damp van k(
len, die men in zijne kamer had aangestoken om dezel
te droogcn. Deze vroegtijdige dood dompelde de Kei
weder in onrust en in beuaauwdheid.
L X XII. HOOFDDEEL.
VdLEVs hernieuwt de onlusten van het Arianendom.
Het Jaar 367. |
Valentinianus , die na den dood van Jomakus op d(|
keizerlijken troon verheven werd, deelde het rijk mi
zijnen broeder Vamns. De eerste was opregtelgk geheel
aan het Ware Geloof, en in de geheele uitgestrekthej
van zijn gebied was de Kerk in vre^e; maar V^i-en^
die het Oosten ten deel had gekregen, pleegde er eeii
geweldige vervolging tegen de Catholijken, en hernieuwd
al de rampen der regering van Constantius. Hij bego;
met den H. Athanasiüs, die altigd het voornaamste vOof
werp van den haat der Arianen, eiv het eerste slagtoff^
hunner woede was, te verbannen. De mishandeling, dc
zen H. Kerkvoogd aangedaan, was het gegevene teekd:
tot eene algemeene vervolging: van toen af hadden i|i