Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 'G5 )
kinderen, vrouwen zelve werkten hieraan mede; zij na-
men in den schoot hunner kleederen de steenen, en den
afval aan. Ondertusschen lachte Curillus, Bisschop van
Jeruzalem met al hunne pogingen: hij zeide openlijk, dat
de tijd gekomen was, waarop de godspraak van den Za-
ligmaker naar de letter stond vervuld te worden; dat er
van dit sterke gebouw de eene steen niet op den anderen
zoude blijven. In de daad, toen de grondslagen van
den ouden tempel waren opgebroken, ontstond er eene
vreesselgke aardbeving; die de uitgegravene aarde we-
derom deed instorten, de bgeengebragte bouwstolfen
verspreidde, de nabijgelegcne gebouwen omver wierp,
de werklieden doodde of kwetste. De werken waren ver-
nield , maar de Joden waren van hunne hardnekkigheid
nog niet genezen. Toen hun schrik bedaard was sloe-
gen zij op nieiiw de handen aan het werk. Toen kwa-
men er vurige kogels uit den schoot der aarde, en stieten
de steenen op de werklieden terug, die zij er met geweld
wilden leggen, en verbrandden de ijzeren werktuigen.
Deze verschrikkelijke merkwaardige verschijnsels gebeur-
den zoo dikwijls, als zg het werk weder begonnen; en
hetgene, wat duidelgk bewees, dat dit het werk was
van een verstandig geestelijk Wezen, welk over de
natuur gebiedt, was, dat het vuur verscheen, zoo
dikwgls als het werk .wederom werd begonnen, en
niet ophield, dan nadat men het werk gestaakt bad. Al
de aanschouwers stonden verbaasd over een zoo in het
oog loopend wonder. Vele Joden en nog meer afgoden-
dienaars, beleden de Godheid van JeSüs Chkistus, en
vraagden om gedoopt te worden. Het voornemen van den
keizer , blind bg het helderste licht, werd verijdeld, zon-
der dat hg de oogen van zijn verstand opende. Deze ge-
beurtenis is ontegensprekelijk ; zij is algemeen bevestigd
geworden, niet alleen door de kerkelijke geschiedschrg-
vers, maar ook door de Heidenen zeiven, als door Am-
miasus-Mabcellimus. De H. Ghegohiüs van Nazianze ,
en de H. Joannes CnnYsosroMus hebben er in het open-
baar van gesproken in htt bijzijn van eene menigte toe-