Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
telgk te maken. Vermits hij den Chrlsfelgken Godsdienst
wilde vernietigen, dacht hg zelfs geen beter middel, ora
zijn verfoeijelijk oogmerk te bereiken , te kunnen vin-
den , dan deze volkomene vrijheid aan al de sekten,
welke denzelven 'verdeeld hadden, toe te staan. Wat
hier ook van moge zijn, de H. Athanasius maakte van
deze vrgheid gebruik, en kwam weder te Alexandrië.
Zijne intrede in deze stad was eene ware zegepraal: het
volk ging hem eenen dag reizens te gemoet, en in zoo
groote menigte, dat liet scheen als of geheel Egypte er
bijeen was gekomen: men klom op de daken en op de
boomen om hem te zien; men hield het voor eenen ze-
gen om door zijne schaduwe overlommerd te worden;
maar deze vreugde, die de wederkomst van den H.Bis,
schop veroorzaakte, was van geenen langen duur. De
keizer, die met eenige goede hoedanigheden een valsche
en grillige inborst paarde, had, zoo als wg zwo aan-
stonds gezegd hebben, het dwaze plan gemaakt om het
Christendom te verdelgen, en den Afgodendienst weder
te herstellen. Om dit te bereiken, verjaagde hg denH.
Athanasius uit Alexandrië, en die groote man was we-
der verpligt, zich schuil te houden uit vrees van nog
erger behandeld te zullen worden. Jux-ianus bediende
zich echter niet van het geweld, maar van de verleiding:
hg voedde de verdeeldheden tusscheA de Catholijken en
de ketters, om den eenen door den anderen te verzwak-
ken, en hen eindelijk allen te zamen door eenen slag
uit te roeijen. De vrijheid van godsdienst, die hij den
Christenen in schijn toestond, was, wel beschouwd niets
anders dan eene harde slavernij: hij gaf wel tegen hen
geene algemeene bloedplakkaten uit, maar hij nam van
den anderen kant de zekerste maatregelen om hen te ver-
drukken. Al de gunsten werden ten overvloede aan de
Heidenen bewezen: de Christenen werden van zgnen
kant niet dan veracht, gekweld, en ongenadig mishan-
deld. Hij zocht voornamelijk om de Geestelijkheid, en
alles wat met den Godsdienst, dien hij haatte, in het
naauwste verband stond, verachtelijk te maken. Met