Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( i6o )
dienst te verlaten. De groote roe.-n van den H. Hila-
rius trok hem naar Poitiers bij dezen H. liisschop, hij
deed twee uren van deze stad een klooster bouwen, al-
waar hij met eenige leerlingen ging wonen. Hij ging
van tijd tot tijd uit zijn klooster om het Geloof te pre-
diken aan de afgodendienaars, die nog bij menigte iade
dorpen waren, en God zette door uitstekende wonderen
den ijver van zijnen dienaar gezag bij. Hij werd wel-
dra door de geheele Gaulen bekend, en men oordeelde
hem het Bisschops-ambt waardig. l3e kerk van Tours
verzocht, om hem voor haren Herder te hebben; maar
er was kunst, en zelfs geweld noodig om hem zgne
eenzaamheid te doen verlaten. De H. Martinus was de-
zelfde op den Bisschoppelgken stoel van Tours, die hij
in zijn klooster geweest wast men zag geene verandering
in zijne kleeding noch in zgne tafel; hij wilde aan zij-
ne waardigheid geenen luister bgzetten dan door zijne
deugden. De uitroeijing der afgoderij werd het gewoon-
lijk voorwerp van al zijnen arbeid: hij doorliep meerma-
len met eenen onvermoeiden gver 2'urrenne, en zgne
predikingen, en de mirakelen, waarmede zij verzeld
gingen, bekeerden overal de afgodendienaars. Hij be-
vond zich eens in een gehucht, hetwelk vol Heidenen
%vas, en nadat hij hen had vermaand, om hunne bgge-
loovigheden te verlaten, ondernam hij, eenen ouden
boom, die een voorwerp van afgoderij was, om te hak.
ken. De Heidenen bewilligden hierin niet dan ouder
voorwaarde, dat hij zoude gaan staan aan den kant,
waarheen de boom moest vallen. Martinus vol van ge-
loof nam de voorwaarde aan. Men hakte den boom om ,
maar op het oogenblik dat hg viel, maakte de H, Bis-
schop het teeken des H. Kruises, en de boom rigttezich
weder op, om naar den anderen kant te vallen, tot
groote verwondering der Heidenen, die verzochten ge-
doopt te worden. De H. Kerkvoogd brak zijn werk om
de ongeloovigen te bekeeren niet af, dan om andere
liefdewerken te verrigten: hij ging somwijlen naar de
vorsten om bij hen een voorspreker voor oiigelukkigen