Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 1^7 ) .
Deze H. Kerkvoogd deed in het Westen, hetgene, wat
de If. Athanasiüs in het Oosten had gedaan: hij stelde
zich met eenen onwrikharen raoed tegen degoddeloasheid
der Arianen; hij had het geluk om zijn vaderland van
de besmetting te bevrijden, eu er het Geloof van Nicea
staande te houden. iJaar de keizer Constantius sedert
vele jaren arbeidde om het Arianendom te verspreiden,
leverde hg aan dien vorst een smeekschrift in, waarin
hij hem ootmoedig en ernstig verzocht om de onregtvaar-
dige vervolgingen te doen ophouden, welke de meeste
Kerken, van hunne Bisschoppen beroofd, en aan onwet-
tige Bisschoppen overgegeven hadden , die er zich gewa-
pender hand vau haddea meester gemaakt. De edele vrg-
moedigheid, waarmede hij tot den keizer sprak, was
noodzakelijk geworden. Hij stelde zich met kracht tegen
de listen van Saturninus Bisschop van Ar/es, die eenen
kwaden naam had, zoowel om zijne ondeugden, als om
zgne verbindtenis met de Arianen, die hem met al hunne
magt beschermden. Cojsstantius door Saturninus onder-
rigt wegens den gver- van den H. Hii.Anius, verbande
den H. Bisschop naar Phrrjgië. Deze ballingschap was
een trek van de goddelijke Voorzienigheid, die den boo-
zen wil der menschen doet dienen om zijne oogmerken
te bereiken. De keizer beriep korten tijd daarna eene
Kerkvergadering te Seludë, met oogmerk öm er de Kerk-
regels van Nicea te vernietigen. Daar de ketters onder
eikander verdeeld waren, en twee tegen elkander over-
gestelde partijen uitmaakten; werd de H. Hilarius ver-
zocht op die Kerkvergadering te komen door eene dier
partijen, die hoopte, hem op hare zgde te krijgen, en
er voordeel uit te trekken ora de andere partij te be-
schamen. De H. Kerkvoogd ging dan ook nuctv Seludë,
en verdedigde er het Geloof van Nicea zoo kloekmoedig,
dat de vijanden der waarheid in hunne verwachting be-
drogen werden. Vervolgens ging hij naar Konatantinopel;
hij verzocht den keizer om eene openbare conferentie, of
onderhandeling te mogen houden, om er in deszelfs bij-
zijn de ketters te bestrijden, en hun de valschheid hun-